Сигурносна техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Cиљане научноистраживачке активности, технолошки развој производног процеса и мера заштите на раду, ергономски, социјални и економски аспекти у процесу рада, ризик и поузданост процеса рада и заштите здравља запослених, утицај система квалитета, законска регулатива и др. и да оспособи студенте за увођење, пројектовање, и континуално коришћење таквих система у производним процесима.

Исход учења

Да примене поступке сигурности на раду у планирања развојних и производних елемената производног процеса, планирају развој и очување система безбедности на раду у поступку побољшања услова у радној средини, анализирају и примењују, пројектују и побољшавају технолошка, техничких и организациона решења у конкретном технолошком процесу ради веће сигурности на раду и бољих услова у радној средини, применом принципа сигурносне технике у радној средини и у заштити животне средине.

Садржај предмета

Наука о (сигурности) безбедности на раду. Основи ергономије. Основи ергономије. Основи ергономије. Основи ергономије. Радна средина. Индивидуална безбедност на раду. Колективна безбедност на раду. Сигурносна техника и заштита животне средине. Економија и сигурносна техника. Процена трошкова за увођење и одржавање мера сигурносне технике. Примери из праксе.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских и лабораторијских радова.

Литература
 1. Урошевић, Д.: Основи ергономије – скрипта, Машински факултет, Бања Лука, 2003.
 2. Урошевић, Д.: Штетности и опасности у индустријским погонима – скрипта, Машински факултет, Бања Лука, 2004.
 3. Штефан, В., Вуко, А.: Приручник за анализу заштите при раду у радним и помоћним просторијама – Институт за сигурност, Загреб, 1971.
 4. Filipkowski, S.: Ergonomija przemyslowa – Wydawnictwa naukowo-techniczne Warszawa, 1976.
Облици провјере знања
 • редовна присутност настави 5, израда семинарских радова 2×5 поена,
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму).

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе   Домаћи задаци (2×5) 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама