Савремени комуникациони системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 5
Наставници

Гордана Гардашевићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Добијање основних знања из пројектовања телекомуникационих система, мрежа за пренос података, комуникационих протокола, мрежа за приступ и мрежа нове генерације.

Исход учења

Студенти ће добити теоретска и практична знања из домена пројектовања и експлоатације савремених телекомуникационих мрежа и технологија.

Садржај предмета

Дефиниција и модел телекомуникационог система. Стандардизација у телекомуникацијама. Кабловски системи преноса. Оптички системи: оптички каблови, карактеристике оптичког влакна, оптички појачавачи, пријемници, мултиплексери, квалитет преноса оптичких сигнала. Мобилне радио-комуникације. GSM системи. Универзални мобилни телекомуникациони системи. Технологије IP комуникација. Комуникационе услуге. Терминали. Мреже за приступ (N-ISDN, xDSL, PLC, FWA). LAN, WAN, WLAN мреже. Комуникациони протоколи. Сигурност у мрежама за пренос података. Широкопојасне телекомуникационе мреже. Трендови у развоју мрежа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторија и домаћи задаци.

Литература
 1. Shay, W. A.: Савремене комуникационе технологије и мреже, Компјутер библиотека.
 2. Лазовић, С., Аћимовић-Распоповић, В., Марковић, Г.: Основи телекомуникационих система, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2005.
 3. Јевтовић, М., Јаначковић, Б., Гардашевић, Г.: Телекомуникационе мреже и преносни системи – збирка задатака, друго издање, Графо-жиг, Београд, 2001.
Облици провјере знања

Континуално праћење рада студената током семестра. Организује се провјера знања кроз два колоквијума која садрже теоретски дио и задатке. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквије (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 65 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
    Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама