Савремене методе обраде – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Технологија обраде резањем, Технологија обраде деформисањем – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним знањима о савременим методама обраде, анализирају потребу за примјену савремених метода обраде, те стекну потребна знања и вјештине за примјену истих у процесу производње.

Исход учења

Након реализације наставних активности, студент ће моћи да: разумије врсте и објасни принципе реализације савремених метода обраде; повезује знања о стандардним метода обраде с циљем њихове међусобне комбинације; анализира дијелове и предложи употребу већ развијене савремене методе обраде; правилним избором врсте савремене методе обраде, одговарајућих параметара и система за обраду, рјешава конкретне захтјеве у производњи.

Садржај предмета

Основни принципи и захтјеви савремене производње: примјена, продуктивност, квалитет, екологија и одрживост. Преглед и класификација конвенцоналних и неконвенционалних метода обраде. Високобрзинска и тешка обрада скидањем струготине. Ултрапрецизне методе обраде – врсте, принципи извођења, специфичности и ограничења. Хибридне методе обраде: дефиниција и принципи комбиновања, Класификација физички сличних и физички различитих хибридних технологија. Методе обраде потпомогнуте механичким процесима. Методе потпомогнуте термичким процесима. Методе обраде потпомогнуте електрохемијским процесима. Адитивне хибридне технологије.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и практичне вјежбе, консултације. Самостална израда практичних задатака. Посјета предузећима који се примјењују савремене методе обраде.

Литература
 1. H. El-Hofy: Advanced Machining Processes: Nontraditional and Hybrid Machining Processes, McGraw-Hill, New York, 2005.
 2. M. P. Groover: Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, John Wiley&Sons, New York, 2006.
 3. V. K. Jain: Advanced machining processes, Allied publishers, 2010.
Облици провјере знања

Два колоквијума, средином и крајем семестра који су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Пројектни задатак обухвата анализу потреба примјене савремених метода обраде у производњи конкретног дијела. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијум 2. 20
Пројектни задатак 15 Завршни испит 40
Колоквијум 1. 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама