Сагоријевање
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је савладавање основа термодинамике процеса сагоријевања, материјални и енергетски биланс процеса. Студент треба усвоји основна знања везана за хемијску статику и кинетику процеса сагоријевања и термохемијских процеса, као и да се упозна са физичко-хемијским феноменима који се појављују током процеса сагоријевања, везаним за само гориво, као и простор у коме се процес одвија. Изучавање специфичности везених за сагорјевање чврстих, течних и гасовитих горива, као и опреме за сагоријевање истих. Утицај процеса сагорјевања на животну средину.

Исход учења

Студент je способан да направи материјални и технички биланса процеса сагоријевања. Стицање основних знања о термохемијском процесима гасификације и пиролизе, који се могу изводити као дио процеса сагоријевања или у сврху добијања биогорива друге генерације. Студент ће бити у стању да се бави контролом ефикасности процеса сагоријевања. Студент је у стању да процјени утицај продуката сагоријевања на околину, и дефинише методу рeдукције њихове емисије. Овладавање техникама испитивања пламена. Овладавање основним знањима о савременим рачунским техникама за моделирање симулацију и оптимизацију процеса сагорјевања и термохемијских процеса.

Садржај предмета

Основи термодинамике процеса сагорјевања, материјални и енергетски биланс процеса. Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Хемијска равнотежа, брзина хемијских реакција. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагорјевања. Појаве паљења и самопаљења. Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Термохемијски процеси, гасификација и пиролиза. Уређаји за сагоревање различитих врста горива. Емисија продуката сагорјевања у околину. Узроци, механизми настанка и утицај продуката сагорјевања. Мјере и поступци за смањење емисије продуката сагорјевања. Нумеричке методе у моделирању и симулацији процеса сагоријевања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета инсталацијама, примјерима добре праксе у сагоријевању.

Литература
 1. Радовановић, М., Аџић, М.: Сагоревање, Машински факултет, Београд.
 2. Turns, S. R.: An Introduction to Combustion, Concepts and Applications, McGraw-Hill Science, 2000.
 3. Радовановић, М.: Погонски материјали, Машински факултет Београд, 1994.
Облици провјере знања

Рачунски задаци из сагоријевања. Одбрањене вјежбе и семинарски рад. Колоквијум се полаже у облику писменог испита. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама