Роботика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Механика II, Механика III и Електротехника – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са основама роботике, тј. структуре, моделирања и управљања роботима каи и имплементацијом роботских система у индустријским процесима.

Исход учења

Студенти ће овладати структуром, компонентама и функцијама компоненти роботског система. Студенти ће бити устању да дефинишу роботски систем за захтијевану процесну апликацију. Студенти ће бити у стању да програмирају робот за произвољне процесне задатке.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Хомогене трансформације. Кинематика робота (директни и инверзни проблем). Денавит-Хартенбергова нотација. Јакобијан. Статика робота. Динамика робота. Погони робота - ротациони електрични мотори. Погони робота – линеарни мотори, хидраулични мотори. Сензори за позиције, брзину, силу, бинарни сензори. Завршни уређаји – хватаљке. Завршни уређаји – алати. Управљање роботима. Програмирање робота. Роботски програмски језици. Koоперативни и колаборативни рад робота.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације. Лабораторијске вјежбе се изводе коришћењем робота за заваривање, а рачунарске примјеном симулационог система за дизајнирање роботских ћелија MotoSIM. Семинарског рад – симулације роботске ћелије.

Литература
  1. Рогић, М.: Индустријски роботи, Машински факултет Бањалука, 2002.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена лабораторијских вјежби, оцјена семинарског рада, оцјена колоквија, усмени испит.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 30
Активност на настави 5 Завршни испит 20
Лаб. и рач. вјежбе 40 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама