Расхладна постројења – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 45 + 30 6
Наставници

Гордана Тицаванредни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Термодинамика 1 и Термодинамика 2 – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Изучавањем овог предмета студенти се упознавају са основним појмовима, развојем и неопходним теоретским поставкама, пројектовањем, вођењем и одржавањем расхладних постројења и осталих система базираних на лијевокретним циклусима.

Исход учења

Стицање основних знања о лијевокретним циклусима. Студенти ће бити у стању да идентификују и опишу основе теорије лијевокретних циклуса, анализирају и врше прорачун лијевокретних циклуса, прорачунају материјални и енергетски биланс процеса хлађења и утврде избор расхладних средстава. Студент ће бити способан да пројектује расхладни систем, прорачуна све неопходне елементе и изврши избор опреме. Стицање знања о особинама, начину функционисања и приступима прорачуна компресионих, гасних, вртложних, апсорпционих расхладних процеса. Стицање знања о функционисању и прорачуну криогених система и њиховом коришћењу за потребе укапљивања гасова. Могућност и способност креирања истих и нових елемената, те и нових постројења. Стицање знања о опреми за регулацију и аутоматизацију расхладних постројења. Стицање знања о утицају расхладних постројења на животну средину.

Садржај предмета

Термодинамичке основе, подручје примјене, термодинамички процеси. Радна средства расхладних уређаја. Парни компресиони системи – једностепени, вишестепени. Каскадна постројења, принципи функционисања и прорачуни енергетског и материјално биланса. Дизалице топлоте. Циркулациони кругови расхладних постројења. Расхладни компресори, испаривачи, кондензатори и остала опрема компресионих расхладних система. Гасни расхладни уређаји. Струјни расхладни уређаји. Апсорпциони расхладни уређаји, принцип рада, Меркелов h-ξ дијаграм. Стварна апсорпциона расхладна постројења, подручје примјене. Криогени процеси укапљивање гасова Регулација рада расхладних система, радна карактеристика, радна тачка уређаја, органи за аутоматизацију рада. Регулација рада расхладних постројења, системи аутоматске регулације.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација лабораторијских вјежби. Упознавање са коришћењем расхладних система у техничкој пракси.

Литература
 1. Ђуричковић, В.: Трансформатори топлоте, Универзитет у Бањој Луци, 2000.
 2. Тица, Г.: Хладњаче, Машински факултет, Бања Лука, 2015.
 3. Вујић, С.: Расхладни уређаји, Машински факултет, Београд, 1984.
 4. Маркоски, М.: Расхладни уређаји први и дуги део, Машински факултет, Београд, 2006.
Облици провјере знања

Преглед и оцјена рачунских задатака. Преглед и оцјена лабораторијских вјежби. Колоквијуми са оцјењивањем (2). Усмени испит.

Похађање наставе – активност на настави 5 бод. Графички рад 1 и 2 30 бод
Лабораторијске вјежбе 10 бод. Завршни испит 10 бод
Колоквијуми 1 и 2. 45 бод Укупно 100 бод
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама