Радно право
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 2П + 0В 4
Наставници

Жељко Мирјанићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама радног права, остваривања и заштите индивидуалних и колективних права радника и послодаваца, остваривања и заштита права у социјалном осигурању, посебно анализа проблема и значаја права заштите на раду.

Исход учења

Стицање одговарајућег знања о проблематици радног права уопште, нарочито правних аспеката заштите на раду.

Садржај предмета

Појам радног права. Извори радног права. Индивидуални радни односи. Услови и поступак заснивања радног односа. Права и обавезе радника и послодавца. Радно вријеме, одмори и одсуства. Плате, накнаде и друга примања. Одговорност у радном односу. Заштита на раду. Заштита права радника. Престанак радног односа. Запошљавање и заштита незапослених. Колективни радни односи. Колективни уговори и други аутономни извори радног права. Индустријска акција радника и послодавца, Социјално осигурање.

Методе наставе и савладавања градива
 • Предавања,
 • Семинари и
 • Консултације.
Литература
 1. Мирјанић, Ж.: Радни односи књига прва. Индивидуални радни односи, Правни факултет Бања Лука, 2004.
 2. Мирјанић, Ж.: Социјално право с основама права, Правни факултет, Бања Лука, 2003.

Допунска литература:

 1. Брајић, В.: Радно право, Правни факултет у Београду, 2001.
 2. Јовановић, П.: Радно право, Правни факултет у Београду, 2002.
 3. Важећи закони из области радног и социјалног права
Облици провјере знања
 • Похађање наставе и активност на настави,
 • Колоквијуми,
 • Семинари и
 • Завршни испит.
Активност на настави 4 бод. 1. Колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 6 бод. 2. Колоквијум 20 бод.
Завршни испит 50 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама