Рачунаром интегрисана производња – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 6
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање компетентних знања из подручја појединих подсистема (CAD, CAM, CAPP) CIM система и начина интеграције наведених подсистема у јединствен CIM систем.

Исход учења

Стицање и разумијевање основних знања и вјештина у подручју примјене рачунара у производњи, почев од пројектовања, производње и производних система до интеграције система.

Садржај предмета

Увод у рачунаром интегрисану производњу (CIM) и њене подсистеме. Развој и структура CIM система. Аутоматски флексибилни технолошки системи, машине алатке и други подсистеми у оквиру CIM-а. Системи за аутоматску идентификацију, прикупљање и размјену података. Аутоматизовано пројектовање производа у оквиру CIM-а. Аутоматизовано програмирање машина алатки, као и других система у оквиру CIM-а. Основни концепти система за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара. Интеграција појединих подсистема у CIM систем. Карактеристични модели рачунаром интегрисане производње.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература
 1. Стефановић, М.: CIM системи, Машински факултет, Крагујевац, 2006.
 2. Чича, Ђ., Јокановић, С.: Програмирање нумерички управљаних машина алатки, Машински факултет, Бања Лука, 2014.
 3. Chang, T. C., Wysk, R. A., Wang, H. P.: Computer-aided manufacturing, Prentice Hall Inc., New York, 1998.
 4. Altintas, Y.: Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађеног и одбрањеног пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 2. Колоквијум 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 45
1. Колоквијум 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама