Психофизиологија рада – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 5
Наставници

Весна Палексићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из психофизиологије рада, њеном значају и улози у савременој науци, посебно у области заштите, унапрјеђења здравља и радне успјешности.

Исход учења

Посједовање знања о понашању човјека у процесу рада и о могућностима заштите његовог тјелесног и менталног здравља.

Садржај предмета

Предмет изучавања психовизиологије рада. Основни физиолошки системи и функције и њихово прилагођавање раду. Основне психичке функције и њихов значај и улога у раду (осјећаји, опажања, пажња, представе, памћење, мишљење и осјећање). Личност, њене карактеристике, особине и способности. Дјеловање мотивације на понашање личности (психолошке реакције и одбрамбени механизми личности у фрустрационим и конфликтним ситуацијама, типови и најчешћи конфликти мотива личности). Појам прилагођавања. Методе упознавања људи, мјерење њихових особина, знања и способности (психометријске методе упознавања личности, врсте психолошких тестова, тестови знања, тестови способности, ментални тестови, тестови механичких способности, тестови моторних способности, тестови за испитивање личности, аналитички тестови личности, методе одређивања успјешности радника на послу). Проблеми замора (врсте замора, физиолошка основа умора, објективни и субјективни знаци умора, рад и умор, сузбијање замора, физиолошки, психолошки и фармаколошки стимулатори у борби против умора). Стрес и рад. Психонеурозе.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
  1. Малеш-Билић, Љ.: Психофизиологија рада, скрипта, Бања Лука, 2010.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквија након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Семинарски рад 5 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама