Пројектовање термоенергетских постројења – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да пружи базу знања из области планирања, пројектовања, уговарања, пријемних испитивања, експлоатације и одржавања термоенергетских постројења. Програм вјежби се састоји у изради скраћеног идејног пројекта термоелектране заснованог на имплементацији одређених стечених практичних знања из програма предмета.

Исход учења

Програм обезбјеђује практична знања неопходна дипломираном инжењеру за рад у области термоенергетике, која омогућују његово брже и лакше уклапање на рјешавању појединих проблема у пракси. Ова компетенција укључује овладавање поступцима за аналитичко и синтетичко разматрање избора типа и врсте термоенергетског постројења у поступку планирања и пројектовања, уговарања и гарантних испитивања, као и укључивање у процес експлоатације и одржавања.

Садржај предмета

Теоријска настава: Улога термоенергетских постројења у производњи електричне и топлотне енергије. Стратегије развоја и енергетски биланси. Законска регулатива уза пројектовање и изградњу. Модели реализације. Енергетика и одрживи развој. Пројектне подлоге. Теренска и студијска истраживања. Главне фазе пројектовања термоенергетских постројења. Методе прорачуна принципијелних топлотних шема ТЕ, ТЕ-ТО и индустријских енергента. Дефинисање и избор коначних параметара термоенергетског постројења (водоснабдијевање, ХПВ, допрема и припрема горива, отпрема шљаке и пепела, топлификациони дио постројења и др.). Избор локације за градњу термоенергетског постројења. Претходна студија и Студија о економској оправданости изградње термоенергетског постројења. Трошкови изградње и цијена произведене електричне енергије. Затварање финансијске конструкције (конзорцијум, јавно партнерство, уговори, концесија и сл.). Процедуре добијања потребних сагласности у складу са важећом законском легислативом. Генерални и ситуациони план термоенергетског постројења, oпшта диспозиција и композиција термоенергетског постројења, услови за позиционирање појединих дијелова на ТЕП. Техничка документација за грађење у складу са Законом о уређењу простора и другим законским актима у Републици Српској, БиХ и окружењу. Смјернице за уговарање и набавку опреме термоенергетских постројења. Тендерска документација за испоруку опреме, извођење грађевинских, монтажних и контролних радова. Припремни радови за организацију градилишта. Организација извођења грађевинских и монтажних радова. Термински и мрежни дијаграми главних активности. Улога надзорних органа и грађевински дневници. Контрола квалитета опреме и изведених радова (атести уграђених материјала и опреме и потребни цертификати). Гаранцијска и погонска испитивања термоенергетског постројења. Понашање термоенергетског постројења у погону: режими стартовања и заустављања. Одржавање и надгледање термоенергетског постројења у погонским условима рада. Поузданост и расположивост термоенергетског постројења. Циклус реализације пројекта изградње термоенергетских постројења према поставкама WB, EBRD и EIB. Приказ пројектног циклуса и његових животних фаза. Инжењерство животног циклуса термоенергетског постројења. Процјена стања опреме и постројења. Мјере и активности на оптималном управљању показатељима конкурентности термоенергетских постројења (увођење „asset management“-a). Реконструкција, ревитализација и модернизација постојећих термоенергетских постројења (продужен животни вијек). Одржив развој термоенергетских постројења на бази необновљивих извора енергије. Еколошки аспекти.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави). Семинарски рад (Предвиђа израду идејног пројекта термоелектране: избор микролокације и опште концепције термоелектране, избор диспозиција свих објеката термоелектране, анализа избора топлотне шеме и параметара. Главни погонски објекат: анализа избора топлотне шеме и параметара, избор котловског постројења, избор турбопостројења). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вјежбу са израдом компјутерског програма за прорачун утицаја одступања параметара свјеже паре на економичност парног блока). Екскурзија (Посјета термоелектрани ради упознавања са главним технолошким системом производње електричне енергије и најважнијим помоћним технолошким системима).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вjежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, кoмпјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са топлотним шемама и изведеним карактеристичним термоенергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Миловановић, З.: Оптимизација поузданости термоелектрана, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, Бања Лука, 2003.
 2. Миловановић, З.: Монографије: „Енергетска и процесна постројења“ Том 1: Термоенергетска постројења – Теоретске основе, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2011.
 3. Миловановић, З.: Монографије: „Енергетска и процесна постројења“ Том 2: Термоенергетска постројења – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2011.
 4. Хаџиефендић, Ш., Лекић, А., Кулић, Е.: Когенерација и алтернативне технологије у производњи електричне енергије, Босна-С Оил и Центар за енергију, Сарајево, 2003.
 5. Михајлов, Ј. В.: Термоелектране „Техничка књига“, Загреб, 1965.
 6. Ристић, М.: Општа енергетика, Машински факултет, Београд, 1981.
 7. Елизаров, Д. П.: Теплоенергетические установки електростанциј, „Енергоиздат“, Москва, 1982.
 8. Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988.
 9. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.
 10. Повше, Р.: Енергетски строји ин направе, Универза в Љубљани, Факултета за стројништво, Љубљана, 1990.
 11. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.
 12. Schroeder, K,: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962
 13. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети термоелектрани.

Похађање наставе 5 Колоквији I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама