Пројектовање технолошких процеса – ИИ – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Технологије обраде производа – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да припреми студента за разумијевање основних теоретских поставки из области пројектовања технолошких процеса и њихове примјене у пракси.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања за потребе пројектовања технолошких процеса. Студент ће бити у могућности да самостално пројектује технолошке процесе за производњу и монтажу производа, примјеном савремених метода и компјутерски подржаних аутоматизованих система.

Садржај предмета

Увод у пројектовање технолошких процеса. Системи и процеси у производном машинству. Основе пројектовања технолошких процеса. Подлоге за пројектовање технолошких процеса – документација, припремци, мјерни ланци, квалитет обраде, грешке обраде, режими обраде и вријеме обраде. Активности у пројектовању технолошких процеса. Типска и групна технологија. Пројектовање технолошких процеса за агрегатне и специјалне машине. Пројектовање технолошких процеса за нумеричке машине. Пројектовање технолошких процеса монтаже. Оптимизација и симулација технолошких процеса. Пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара. Примјена метода вјештачке интелигенције у развоју CAPP система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, графичке вјежбе и консултације. Самостална израда три пројектна задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које има у примјени савремене методе пројектовања технолошких процеса.

Литература
 1. Јовишевић, В.: Пројектовање технолошких процеса, Maшински факултет, Бања Лука, 2005.
 2. Јовишевић, В.: Аутоматизација пројектовања технолошких процеса, Maшински факултет, Бања Лука, 2002.
 3. Зрилић, Р., Боројевић, С.: Пројектовање технолошких процеса, Приручник за вјежбе, Maшински факултет, Бања Лука, 2011.
Облици провјере знања

Самосталном израдом пројектних задатака студент рјешава практичне примјере пројекта технолошког процеса за машински дио, групног технолошког пројекта за групу сличних дијелова и технолошког процеса монтаже за дати склоп производа. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 10 Колоквијум  2. 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 40
Колоквијум 1. 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама