Пројектовање технологије заваривања и термичке обраде
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Пројектовање технолошких процеса, положен испит.

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је надградња знања о методама пројектовања технологија заваривања и термичке обраде, са посебним освртом на напонска стања и деформације проузроковане уносом топлоте код различитих метода заваривања и термичке обраде.

Исход учења

Студент добија јасну представу о преносу топлоте и масе у процесима заваривања и термичке обраде Студент разумије утицај количине и начина уношења топлоте на напонско стање и деформације. Студент је оспособљен да води пројекте израде и унапређивања технологија: заваривања, термичке и термохемијске обраде.

Садржај предмета

Топлотни процеси при заваривању и термичкој обради. Деформације. Прорачун заварених спојева. Израда заварених конструкција носача и стубова, заварених оквира и решеткастих конструкција. Заваривање резервоара, посуда под притиском, цјевовода. Израда заварених машинских дијелова. Заваривање аутомобила, вагона, бродова. Поступци израде и оптимизације технолошких процеса термичке обраде. Дијаграми континуираног и изотермалног хлађења. Пројектовање технолошких процеса термичке обраде ужег смисла. Пројектовање технолошких поступака термо-хемијске обраде. Конструкција разних типова пећи. Уређаји за управљање процесима термичке обраде. Конструкција дијаграма поступака термичке обраде.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета производном предузећу које посједује опрему за заваривање и термичку обраду.

Литература
 1. Благојевић, А.: Заваривање, Машински факултет Бања Лука, 1990.
 2. Живчић, М., Ременер, И.: Заваривање – Технолошке подлоге и унапређења, ФСБ Загреб, 1985.
 3. Пантелић, И.: Технологија термичке обраде челика I и II - Рад Нови Сад, 1985.
 4. Богнер, М.: Заваривање – конструисање и прорачун, Завод за заваривање, Београд, 1998.
Облици провјере знања

За одабрани материјал студент треба да уради семинарски – домаћи рад који обухвата израду технологије заваривања и термичке обраде. Као потврду о исправности технологије, студент треба да изврши анализу резултата механичких и металографских испитивања узорака израђених према написаној технологији. Семинарски рад се усмено образлаже. Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијум 20 бод.
Активност на настави 100 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама