Пројектовање система заштите од пожара и експлозија
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Процеси неконтролисаног сагоријевања и Средства и постројења за гашење пожара – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ је да се студент оспособи за израду пројеката уређаја и система за заштиту од пожара и да овлада основним знањима из прописа /домаћих и страних/ из ове области.

Исход учења

Студент овладава основним знањима потребним за: пројектовање система заштите од пожара и експлозија, израду планова заштите од пожара, а посебно упознаје међународно и домаће законодавство и прописе у области заштите од пожара и експлозија.

Садржај предмета

Одређивање ризика од пожара и експлозија у технолошким системима, стамбеним и јавним објектима. Пожарно оптерећење. Пожарни сектори. Ватроотпорност грађевинских конструкција о основне карактеристике грађевинских материјала. Основи тактике гашења пожара. Критеријуми за пројектовање система заштите од пожара и експлозија. Пројектовање система за дојаву пожара: јављачи пожара /ручни и аутоматски/; централе за дојаву пожара, пројектовање и уградња. Пројектовање, израда и контрола хидрантске мреже. Ручни и превозни апарати за гашење пожара код пројектовања система заштите од пожара. Пројектовање стабилних система за гашење пожара водом: спринклер и дренчер инсталације. Водена завјеса. Пројектовање стабилних система за гашење пожара пјеном. Пројектовање стабилних система за гашење пожара прахом, угљендиоксидом, инергеном и другим средствима. Израда планова заштите од пожара. Мониториг. Међународно и домаће законодавство и прописи у области заштите од пожара и експлозија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, израда домаћег задатка и консултације.

Литература
 1. Анђелковић, Б., Станковић, М., Савић, С.: Системски приступ у анализи заштите од пожара, Превентивни инжињеринг, 1996.
 2. Јовановић, А., Балош, Д., Кузмановић, С.: The Preventive Engineering and Insurance of Public Facilities, Београд, 1999.
 3. Јованов, Р., Павловић, А., Јовановић, С.: Методологија одређивања зона опасности запаљивих течности и гасова, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, 2000.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент ради пројект неког од уређаја за гашење пожара. Колоквијуми су у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама