Пројектовање система заштите и уређаја – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Да се студенти савлада концепцију пројектовања система заштите и уређаја у процесима. Овлада процедурама за одабир битних параметара при пројектовању уређаја из домен заштите.

Исход учења

Студент је оспособљен да може учествовати у пројектовања система заштите и уређаја у процесима. Студент ће моћи дати рјешења израде система заштите на уређајима на којима то нема у пракси.

Садржај предмета

Циљеви пројектовања система заштите. Основни принципи пројектовања радног мјеста, простора, система. Основе производних система. Основе поузданости и безбједности система. Основе технолошких система. Основе радне средине Управљање системом радне средине. Основе метода за оцјену опасности у производно-техничким системима. Основне методе за одређивање зона опасности на машинама, производни. халама и просторима. Основе метода експертних оцјена радне средине. основе методологије прегледа и испитивања машина и опреме. Основе распоређивања (смјештаја) опреме и уређаја. Употреба боја за означавање зона и уређаја у радној средини. Сигурносни знакови у индустријским погонима. Темељење машина и уређаја у индустријским погонима. Заштите од опасних простора. Пројектовање система расвјете на машинама и уређајима. Пројектовање система заштите од буке и вибрација. Пројектовање система заштите од прашине из радног процеса. Пројектовање система заштите од плинова и пара из радног процеса. Пројектовање система заштите на електричним уређајима. Основе примјене личних заштитних средстава у индустријским системима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда семинарског рада. Консултације.

Литература
  1. Тодић, М.: Пројектовање система заштите, Бања Лука, 2015
  2. Тодић, М.: Материја са предавања
Облици провјере знања

Израда семинарског рада. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 5 бод
Активност на настави 5 бод Завршни испит 50 бод
Два колоквијума 2×20 бод. Укупно 100 бод
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама