Пројектовање производних система – ИИ – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 6
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Пројектовање технолошких процеса – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да припреми студента за разумијевање основних принципа пројектовања и рада производних система, од дефинисања производног програма, процеса рада, капацитета и токова материјала, до обликовања просторних структура производних система.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања за потребе пројектовања нових и реконструкције постојећих производних система. Студент ће бити у могућности да самостално врши израду технолошких студија и пројеката, који су саставни дио бизнис планова за потребе инвестиционе изградње производних система.

Садржај предмета

Основни елементи производних система. Производ и програм производње. Процес рада и капацитет система. Основе обликовања токова материјала. Појединачни прилаз у обликовању токова материјала. Групни прилаз у обликовању токова материјала. Моделирање токова материјала у условима групног прилаза. Основне подлоге за пројектовање производних система. Одређивање елемената производног система. Обликовање просторних структура. Експертни системи, неуро мреже, фази системи, генетски алгоритми и њихова примјена у пројектовању производних система, Симулација производних система. Програмски симулациони модели за пројектовање производних система. Локација производних система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда пројекта производног система. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које има савремено обликоване просторне структуре.

Литература
 1. Зеленовић, Д.: Пројектовање производних система, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003.
 2. Јовишевић, В.: Пројектовање технолошких процеса, Maшински факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р.: Пројектовање производних система – Приручник за вjежбе, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003.
Облици провјере знања

За дати производни програм студент треба да пројектује производни систем и да изврши презентацију пројекта. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 10 Колоквијум 2. 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 40
Колоквијум 1. 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама