Пројектовање информационих система
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 2П + 3В 5
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Информатика – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе пројектовања информационих система и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент добија јасну представу о Информационим системима, пројектовању истих, као и алатима који се користе за пројектовање. Студент практично реализује Информациони систем преко CASE алата. Такође студент учи како се документује један информациони систем. Студент учи и управљати пројектима информационих система.

Садржај предмета

Уводна разматрања: Појам инжењеринга и реинжењеринга информационих система. Животни циклус информационог система. Савремени приступи у процесу анализе система. Процесно оријентисане и објектно оријентисане методе и технике анализе система. CASE алати у функцији анализе система. Моделирање информационих система. Главни елементи модерних методологија у моделирању база података ИС. Методе и технике моделирања програмских основа информационих система. Основни аспекти моделирања техничких основа (платформи) информационих система. Значај системског приступа у моделирању кадровских основа информационих система. Тестирање и увођење информационих система у функцију. Документовање информационих система. Експлоатациони аспекти и одржавање информационих система у функцији. Појам и потреба перманентног реинжењеринга. Квалитет информационог система. Принципи обезбеђења и стандарди квалитета информационих структура. Управљање пројектима информационих система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, Менторски Рад. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Станојевић, И., Сурла, Д.: Увод у обједињени језик моделирања, Мала књига, Нови Сад, 1999.
 2. Латиновић, Т.: Пројектовање информационих система, скрипта, Машински факултет Бања Лука
 3. Pressman, R. S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Book Co., New
  York, 1987.
 4. Marakas, G. M.: Systems Analysis and Design: An Active Approach, Prentice-Hall, Inc., New Jersey,
  2001.
Облици провјере знања

Испит се састоји од пројекта Информационог система који студент мора да уради. Коришћење алата мора се урадити модел процеса информационог система, као и модел базе података истог. Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама