Пројектовање и изградња термоенергетских постројења
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознавање са основама пројектовања, организације градње, пробног пуштања у погон ТЕП, експлоатације и продужења радног вијека ТЕП. Такође, студенти ће бити обучени за спровођење одговарајуће тендерске процедуре (израда тендера, пријава на тендер, вредновање и сл.) за избор одговарајуће опреме на ТЕП, вођење активности на добијању потребних сагласности, организацији градње (са машинског аспекта), као и вођењу процеса експлоатације ТЕП.

Исход учења

Студент добија јасну представу о процедурама везаним за пројектовање и изградњу ТЕП, почев од избора локације па све до пробног пуштања у погон, са аспекта одрживог развоја. Стечена знања могу да се користе за сваку од фаза животног циклуса ТЕП.

Садржај предмета

Увод. Пројектне подлоге. Теренска и студијска истраживања. Показатељи и методе за повећање топлотне економичности. Методе прорачуна. Дефинисање коначних параметара ТЕП. Избор локације за градњу. Претходна студија и Студија о економској оправданости изградње. Затварање финансијске конструкције. Процедуре добијања потребних сагласности. Диспозиција опреме у оквиру ГПО. Примјери изведених рјешења. Техничка документација за грађење. Тендерска документација за испоруку опреме и извођење радова. Припремни радови за организацију градилишта. Организација извођења радова. Термински и мрежни дијаграми активности. Приказ пројектног циклуса. Процјена стања опреме и постројења. Мјере и активности на оптималном управљању показатељима конкурентности. Продужен ради вијек ТЕП. Одржив развој ТЕП. Еколошки аспекти.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе, рачунарско-лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном термоенергетском постројењу.

Литература
 1. Миловановић, З.: Пројектовање и изградња термоенергетских постројења, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука (скрипта);
 2. Михајлов, Ј.: Термоелектране – Пројектовање и изградња, Техничка књига Загреб, 1965.
 3. Рижкин, В. Ј.: Тепловие електрические станции, „Енергоатомиздат“, Москва, 1976.
Облици провјере знања

Семинарски рад: За одабрани систем студент треба да уради анализе и прорачуне, изврши избор локације, одабере одговарајућу опрему, као и да направи термин план реализације пројекта. Колоквијуми се полаже у облику писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама