Производња подржана рачунаром – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Детаљно изучавање принципа и могућности примјене рачунара у производњи с посебним нагласком на програмирање нумерички управљаних машина алатки. Савладавање основа програмирања примјеном CAM система. Прегледно упознавање примјене рачунара код осталих елемената технолошког система.

Исход учења

Стицање фундаменталних знања из области примјене рачунара у производњи. Стицање знања из области програмирања нумерички управљаних машина алатки примјеном CAM система. Практична искуства у припреми NC програма за нумерички управљане машине алатке.

Садржај предмета

Дефиниција, значај и улога CAM система у савременој производњи. Интеграција CAD/CAM система. Структура CAM система. Методологија програмирања примјеном CAM система. Структура NC програма. CL датотека. Програмирање машина алатки. Примјена CAM система код израде дијелова са сложеним површинама (вишеосна обрада). Примјена CAM система код високобрзинске обраде. Примјена CAM система код брзе израде прототипова. Примјена CAM система код машина за обраду деформисањем. Програмирање координатних мјерних машина. Програмирање индустријских робота. Будући развој CAM система.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература
 1. Чича. Ђ., Јокановић, С. (2014): Програмирање нумерички управљаних машина алатки, Машински факултет, Бања Лука
 2. Chang, T. C., Wysk, R. A., Wang, H. P. (1998): Computer-aided manufacturing, Prentice Hall Inc., New York
 3. Smid, P. (2003): CNC Programming Handbook, Industrial Press Inc., New York
 4. Altintas, Y. (2000): Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађеног и одбрањеног пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 2. Колоквијум 15
Пројектни задаци 20 Завршни испит 45
1. Колоквијум 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама