Програмирање нумеричких машина
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Флексибилни технолошки системи и Пројектовање технолошких процеса, положени предмети.

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је оспособљавање студента за програмирање нумерички управљаних машина алатки и овладавање техникама пројектовања технолошких поступака за НУМА.

Исход учења

Након завршеног курса студент је оспособљен за пројектовање технолошких поступака за НУМА и програмирање различитих типова НУМА.

Садржај предмета

Циљеви и предности нумеричког управљања. Технолошка припрема и анализа за програмирање НУМА. Координатни системи. Нулте тачке. Врсте управљања, инкрементални и апсолутни системи управљања. Конструктивне разлике између класичних и НУ машина. Дефинисање плана обраде, плана стезања и позиционирања. Дефинисање плана алата, избор и прорачун режима обраде. Пројектовање путање извршних органа. методе програмирања НУМА. Ручно програмирање НУМА. Структура програма, основне и помоћне функције. Рачунаром потпомогнуто програмирање НУМА. Језици за програмирање НУМА. Програмирање помоћу САМ система. Симулација рада НУМА. САО/САРР/САМ системи у производним процесима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе, практични рад и консултације. Израда пројектних задатака кроз пројектовање технолошких поступака за НУМА, избор машина, алата и прибора за одређене врсте обраде.

Литература
 1. Манић, М., Спасић, Д.: Нумерички управљане машине, Машински факултет, Ниш, 1999.
 2. Девеџић, Г.: САD/САМ технологије, Машински факултет, Крагујевац, 2006.
 3. Smid, P.: CNC Programming Handbook, Industrial press, 2003.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши праћењем активности студента у току предавања и вјежби, оцјењивањем пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Пројектни задатак 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама