Програмирање микроконтролера – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 6
Наставници

Младен Кнежићдоцент

Жељко Ивановићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада програмирање микроконтролера, њихове концепте и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Упознавање са хардверским и програмским основама микроконтролерских система. Циљ предмета је оспособљавање за даље проучавање и усвајање нових знања из програмирања микроконтролера.

Садржај предмета

Основе логичке алгебре, елементарне логичке функције, електрична логичка кола и склопови. Хардверска структура микроконтролера. Организација микроконтролера.
Функционални модули микрорачунара: системска магистрала, централна процесорска јединица (ЦПУ), централна меморија. Спрега међу модулима.
Меморијска мапа, Меморијски сегменти. Стек меморија. Механизми синхронизације рада модула: провера (polling), прекиди (interrupt). Маскирани и немаскирани прекиди. Приоритети. Директни приступ меморији. Архитектура микроконтролерског система – програмски модели.
Измјена информација. Паралелна и серијска веза. Синхрони и асинхрони серијски пренос. Протоколи. Временска синхронизација у микроконтролерским системима (меморије, ДМА, прекиди). Софтвер микроконтролерских система. Оперативни системи – основе: симболички и асемблерски језици. Машинске инструкције микроконтролера 8051 и ATMega. Начин извршавања машинских инструкција. Адресирање централне меморије. Програмирање микроконтролера. Програмирање у асемблерском језику. Програмирање у вишим програмским језицима. Улазно – излазне инструкције. Повезивање и управљање сензорским и актуаторским елементима.
Софтверско окружење за развој контролних програма микроконтролера. Развојни системи и емулатори.
Микрорачунарске мреже. Коришћење логичких анализатора за провјеру временске синхронизације. Резидентни и преносиви програми (извршни код). Примјери реализације микроконтролерских система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања. Менторски Рад. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Малбаша, В., Перишић, Б.: Микропроцесори и микрорачунари, ФТН, Нови Сад, 1998.
 2. Rizvi, S. R.: Microcontroller Programming an Introduction, CRC Press 2012.
 3. Clements, A.: Microprocessor Systems Design, PWS-Kent Publishing Co., 1997.
Облици провјере знања

Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

    Колоквијуми 25
Активност на настави 10 Завршни испит 40
Семинарски рад 25 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама