Програмирање и примјена PLC-a
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 3В 6
Наставници

Бојан Кнежевићдоцент

Стеван Станковскиредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Пропорционална и сервотехника, Актуатори и сензори – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима упознавање са основним типовима и структуром PLC-а и разумијевање битних метода и техника програмирања и примјене PLC-a, те да на основу тога развој креативности и способности за самостално програмирање PLC-a и рјешавање инжењерских проблема примјеном PLC-a.

Исход учења

Студент добија јасну представу о програмирању и примјени PLC-а. Студент разумије структура PLC-a и основна правила програмирања, софтвере и интерфејсе за њихову реализацију, познаје потребну рачунарску, комуникациону и другу опрему за физичку реализацију. Студент је оспособљен да води пројекте програмирања и примјени PLC-ове у рачунарски интегрисаној производњи у предузећу.

Садржај предмета

Увод у PLC. Структура PLC-a. Програмирање PLC-a: Секвенционални функционални дијаграм. Програмирање PLC-a: Структурни текст. Програмирање PLC-a: Листа инструкција. Програмирање PLC-a: Љествичасти дијаграм. Програмирање PLC-a: Функционални блок дијаграм. Фази контролери. Комуникациона техника (Fieldbus техника). Повезивање PLC-a. Израда пројеката са PLC-ом. Примјена PLC-a.

Методе наставе и савладавања градива

Метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда програма.

Литература
 1. Ackermann, R., Franz, J., Hartmann, T., Hopt, A., Kantel, M., Plagemann, B.: Програмибилно управљање, ФТН, Нови Сад, 1990.
 2. Ackermann, R., Franz, J., Hartmann, T., Hopt, A., Kantel, M.: Одржавање система са програмибилно логичким контролерима, ФТН, Нови Сад, 1990.
 3. Plagemann, B.: IPC Recipe Book, Esslingen, 2000.
Облици провјере знања
 • Урађене лабораторијске вјежбе
 • Предавања; Лабораторијске вјежбе (Л); Консултације
 • Испит је писмени и усмени. Писмени дио испита је елиминаторан.
 • Оцјена испита се формира на основу успјеха из лабораторијских вјежби, писменог и усменог дијела испита.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи наведене услове и кумулативно сакупи 55 поена.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама