Програмибилни логички контролери – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Бојан Кнежевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима упознавање са основним типовима и структуром ПЛК-а и разумијевање битних метода и техника програмирања и примјене ПЛК-a, те да на основу тога развој креативности и способности за самостално програмирање ПЛК-a и рјешавање инжењерских проблема примјеном ПЛК-a.

Исход учења

Студент добија јасну представу о програмирању и примјени ПЛК-а. Студент разумије структуру ПЛК-a и основна правила програмирања, програмске језике и интерфејсе за њихову реализацију, познаје потребну рачунарску, комуникациону и другу опрему за физичко повезивање ПЛК-а са сензорима, актуаторима и другим уређајима који чине аутоматизовани индустријски процес. Студент је оспособљен да води пројекте програмирања и примјени ПЛК-е у савременим процесним и производним системима.

Садржај предмета

Структура ПЛК-a, (типови улаза, излаза, оперативни систем). Примјенаи улога ПЛК-a у индустрији. Програмски језици за програмирање ПЛК-a: секвенционални функционални дијаграм, структурни текст, листа инструкција, љествичасти (ледер) дијаграм, функционални блок дијаграм. Повезивање ПЛК-a са сензорима и актуаторима. Повезивање ПЛК-а са другим ПЛК-а или другим уређајима путем комуникационих интерфејса. Израда пројеката са ПЛК-ом.

Методе наставе и савладавања градива

Метода демонстрације, лабораторијске вјежбе, консултације, самостална израда пројеката.

Литература
  1. Марчетић, Д. и остали: Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици, ФТН Нови Сад, 2013
  2. Станковски, С. и остали: Збирка решених задатака из: Програмирања и примене програмабилних логичких контролера, ФТН Нови Сад, 2009.
Облици провјере знања

Успјешност на лабораторијским вјежбама, самостални пројекти и завршни испит.

Активност на настави 5 Завршни испит 25
Домаћи задаци 35+35 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама