Процјена и симулација ризика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 4
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области процјене, моделирања и симулације ризика.

Исход учења

Вјештина процјене, моделирања и симулације ризика у радној средини у циљу смањења нивоа ризика у реалним условима и подршка у оперативном управљању ризиком.

Садржај предмета

Општи појмови о ризику. Професионални ризик. Процедуре о утврђивању интензитета ризика. Методе за процјену ризика. Улога моделирања у процесу анализе ризика. Моделирање сценарија ризика. Анализа одлука. Мјере за отклањање и спрјечавање ризика. Вишекритеријумска анализа. дефинисање неодређености и анализа осјетљивости. филтрирање, рангирање и управљање ризиком. Бајесова анализа. Технике оптимизације. Моделирање и симулација карактеристичних ризика у радној средини. Европске норме за процјену ризика у радној средини.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме и софтвера за рјешавање проблема из области процјене те симулације ризика.

Литература
 1. Милетић, О.:  Процјена и симулација ризика, скрипта, МФ Бањалука, 2010.
 2. Анђелковић, Б., Крстић, И.: Професионални ризик, ФЗНР Ниш, 2013.
Облици провјере знања
 • активност на настави се оцјењује са 5 поена, два самостална задатка се оцјењује са 5 поена
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму)
 • завршни испит 45 поена
Похађање наставе   Колоквијум 1 и 2 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 45 бод.
Семинарски радови 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама