Процјена и симулација ризика
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области процјене, моделирања и симулације ризика.

Исход учења

Вјештина процјене, моделирања и симулације ризика у радној средини у циљу смањења нивоа ризика у реалним условима и подршка у оперативном управљању ризиком.

Садржај предмета

Општи појмово о ризику. Процедуре о утврђивању интензитета ризика. Методе за процјену ризика. Улога моделирања у процесу анализе ризика. Моделирање сценарија ризика. Анализа одлука. Мјере за отклањање и спријечавање ризика. Вишекритеријумска анализа. дефинисање неодређености и анализа осјетљивости. Филтрирање, рангирање и управљање ризиком. Бајесова анализа. Технике оптимизације. моделирање и симулација карактеристичних ризика у радној средини. Европске норме за процјену ризика у радној средини.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова. На аудиторним вјежбама студентима се приказују могућности опреме и софтвера за рјешавање проблема из области процјене те симулације ризика.

Литература
 1. Милетић, О.: Процјена и симулација ризика, скрипта, Машински факултет, Бањалука, 2010.
Облици провјере знања
 • активност на настави се оцјењује са 5 поена, два самостална задатка се оцјењује са 5 поена,
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 45 поена.
Похађање наставе   Семинарски радови 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 45 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама