Процеси неконтролисаног сагоријевања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ је да студент кроз овај предмет стекне основна знања о пожару као физичко-хемијском процесу који се одвија у времену и простору, а праћен је разменом топлоте и масе, као и процесима експлозивног сагоријевања. Посебно треба да добије потребна знања о детекцији пожара.

Исход учења

Студент овладава теоријом процеса неконтролисаног сагоријевања, неопходном за разумијевање настанка пожара (експлозије) и начина откривања пожара. Посебно студент овладава потребним знањима за детекцију пожара и извођење и одржавање одговарајућих инсталација.

Садржај предмета

Физичко-хемијске основе процеса горења. Дефиниција и услови потребни за горење. Гориве материје и горива. Термодинамика процеса сагоревања. Кинетика процеса сагоревања. Узроци настанка пожара. Сагоријевање горивих гасова, течности и чврстих материјала. Пламен (димензије, емисиона својства, температура). Продукти процеса неконтролисаног сагоријевања. Динамика пожара у времену и простору (отвореном и затвореном). Експлозивно сагоријевање. Могућности за детекцију појединих параметара сагијевања. Организација и структура система за откривање и дојаву пожара. Основни типови јављача пожара. Централе за дојаву пожара и основни захтеви и функције које оне треба да остваре.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, самостална израда домаћег задатка и консултације. На крају наставе из овог предмета студент ће се упознати са изведеним инсталацијама за детекцију пожара.

Литература
 1. Јовановић, Д., Томановић, Д.: Процеси неконтролисаног сагоријевања, Универзитету Нишу, 1999.
 2. Јованов, Р., Клеут, Н.: Простори угрожени експлозивним смјешама, Институт Винча. Београд, 2004.
 3. Анђелковић, Б., Станковић, М., Савић, С.: Системски приступ у анализи заштите од пожара, Превентивни инжињеринг, 1996.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално ради стручни рад. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама