Процес трансфера технологија
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне принципе и процесе трансфера технологија и могућности њихове имплементацији у окружењу.

Исход учења

Студент добија јасну представу о принципа и карактеристикама процеса трансфера технологија. Такође добија могућност самосталног избора оптималне технологије са способношћу интеграције технологије у конкретне производне поступке.

Садржај предмета

Увод у процесе трансфера технологија. Трансфер технологија на релацији развијене земље – земље у развоју – неразвијене земље. Политика и стратегија технолошког развоја. Карактеристике захтјева трансфер технологија: материјални, кадровски, енергетски услови, елементи заштите животне средине, финансијски услови, локације и сагласност са стратегијом развоја земље. Правци технолошког развоја појединих земаља и економских групација: ЕУ, САД, Јапан, Њемачка, Француска, Холандија, Ирска, Израел, Јапан, Кина. Избор оптималне трансфер технологије. Критеријуми код избора технолошке методе: критеријуми производа, критеријуми технолошке методе, економски критеријуми, техничка заштита околине и социјални критеријуми. Прорачун трошкова и економичности код избора оптималне трансфер технологије. Компјутерска интеграција процеса трансфера технологија – принципи виртуелне технологије.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Посјета предузећима (у земљи или иностранству).

Литература
 1. Шљивић, М., Станојевић, М.: Основе производних технологија, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2003.
 2. Коломејцева-Јовановић, Л.: Управљање технолошким развојем, Привредни преглед, Београд, 2005.
 3. Мандал, Сарић, Н.: Управљање истраживањем, развојем и трансфером технологије, ФТН Нови Сад, 2004.
 4. Geiger, M.: Einfuehrung in die Produktionstechnik, Lehrstuhl fuеr Fertigungstechnologie, Universitаet Erlangen-Nieberg, 2002.
Облици провјере знања

Редовно похађање наставе и вјежби. Два семинарска практична рада. Два тест колоквијума. Завршни
усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама