Процес неконтролисаног сагоријевања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Заштита од пожара и експлозија – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања о пожару као физичко-хемијском процесу који се одвија у времену и простору, праћен разменом топлоте и масе, као и са основама гашења пожара. Оспособљавање за самосталан избор поступака и средстава за гашење пожара. Стицање потребних знања и вјештина за анализирање узрока и процјену ризика настанка и ширења пожара. Стицање потребних знања о утицају пламена, дима и средстава за гашење пожара на људе и околину.

Исход учења

Овладавање теоријским знањима о процесу неконтролисаног сагоријевања, неопходним за разумијевање настанка, развоја и начина откривања пожара. Стицање потребних знања о процесу гашења пожара, средствима, апаратима/инсталацијама за гашење пожара и утицају средстава за гашење пожара на околину. Оспособљавање за избор поступка, средстава и апарата/инсталације за гашења пожара. Стицање потребних знања и вјештина за анализирање узрока и процјену ризика настанка и ширења пожара. Оспособљавање за организовање службе за заштиту од пожара и експлозија у мањим предузећима или установама.

Садржај предмета

Физичко-хемијске основе процеса горења и услови потребни за горење. Сагоријевање горивих гасова, течности и чврстих материјала. Пламен (димензије, емисиона својства, температура). Продукти процеса неконтролисаног сагоријевања. Узроци и вјероватноћа настанка и ширења пожара. Динамика пожара у времену и простору. Анализа утицаја окружујуће средине на развој пожара. Параметри који карактеришу дјеловање пожара и могућност њиховог одређивања. Шумски пожари и животна средина. Природне појаве и ратови као узроци пожара. Принцип рада јављача пожара и пожарна централа. Физичко-хемијске основе процеса гашења пожара и услови потребни за гашење пожара. Гашење пожара хлађењем, загушивањем и инхибицијом. Средства за гашење пожара: вода, пјена, прах, угљендиоксид, халони и зелена средства. Стабилни системи за гашење пожара.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда домаћег задатка. Консултације. На крају наставе из овог предмета студент ће се упознати са изведеним инсталацијама/постројењима за гашење пожара.

Литература
 1. Бабић, В.: Изводи из предавања из Процеса неконтролисаног сагоријевања
 2. Јовановић, Д., Томановић, Д.: Процеси неконтролисаног сагоријевања, Универзитету Нишу, 1999.
 3. Михајловић, Е.: Средства за гашење пожара, Универзитет у Нишу 2008.
 4. Стандард ISO 13943 : 2000.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално ради стручни рад. Колоквијуми се раде у 8. и 14. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни усмени испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 40
Домаћи задатак 10 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама