Пренос топлоте и масе – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 5
Наставници

Мирко Добрњацванредни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Студенти треба да овладају знањима из – преношења топлоте и масе – научне дисциплине која је основа за изучавање и пројектовање опреме, уређаја и постројења у термотехници, термоенергетици и моторима СУС. Студенти треба да изуче стационарно и нестационарно провођење топлоте, принудно и природно прелажење топлоте и – прелажење топлоте при кондензацији односно кључању; такође и преношење топлоте зрачењем, савремене методе прорачуна измјењивача топлоте и механизме преношења супстанце.

Исход учења

Након ослушне наставе, обављених предиспитних обавеза и успјешно положеног испита, студенти ће бити оспособљени да самостално обављају топлотне прорачуне једноставнијих термотехничких постројења и појединачних уређаја. Исход курса је и да са стекну основна знања што представља подлогу за активно праћење наставе на осталим научно-стручним и стручно-апликативним предметима.

Садржај предмета

Провођење топлоте (топлотна кондукција) – основни појмови, Фуријеов закон, Фуријеова диференцијална једначина; стационарна кондукција; нестационарна кондукција; нумеричке и друге методе. Прелажење топлоте (топлотна конвекција) – кондукција и адвекција; теорија сличности, диференцијалне и интегралне једначине за гранични слој, принудна и природна конвекција; и при кондензацији и кључању. Зрачење топлоте (топлотна радијација) – између двије сучељене површи; ако је између тих површи двоатоман гас; ако је између тих површи смјеша СО2 и Н2О. Измјењивачи топлоте – подјела; метода средње логаритамске разлике температура; метода ефикасности предајника и броја јединица преношења топлоте (ε-NTU метода). Преношење супстанције (пренос масе) – дифузија, градијент концентрације, дифузивност и Фиков закон. Прелажење супстанције (масе) и бездимензионални бројеви.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне, рачунарске вјежбе са рјешавањем рачунских примјера из горе наведених поглавља и консултације. Самостална израда практичних задатака.

Литература
 1. Илић, Г. и др.: Термодинамика II – основе простирања топлоте и материје, Машински факултет Ниш, 2014.
 2. Цвијовић, С., Бошковић-Враголовић, Н.: Феномени преноса – струјање, топлота, дифузија, Технолошко металуршки факултет, Београд, 2001.
 3. Добрњац, М.: Пренос топлоте и супстанце, збирка задатака са изводима из теорије, Машински факултет, Бања Лука, 2011.
 4. Holman, J., P.: Heat and Mass Transfer, Eighth SI Metric Edition, McGraw Hill, New York, 2001.
 5. Incropera, F.: DeWitt.: Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
Облици провјере знања

Преглед и оцјена рачунских задатака, Преглед и оцјена лабораторијских извјештаја, Преглед и оцјена семинарског рада, Колоквијуми са оцјењивањем, Тест са оцјењивањем, Завршни испит.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 30
Активност на настави 5 Завршни испит 45
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама