Прeнос топлоте и масе
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3П + 2В 6
Наставници

Мирко Добрњацванредни професор

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Студенти треба да овладају знањима из – преношења топлоте и супстанце– научне дисциплине која је основа за изучавање и пројектовање опреме, уређаја и постројења у термотехници, термоенергетици процесној техници и моторима СУС. Студенти треба да изуче стационарно и нестационарно провођење топлоте, принудно и природно прелажење топлоте и – прелажење топлоте при кондензацији односно кључању; такође и преношење топлоте зрачењем, савремене методе прорачуна измјењивача топлоте и –механизме преношења супстанце.

Исход учења

Након одслушане наставе, обављених предиспитних обавеза и успјешно положеног испита, студенти ће бити оспособљени да самостално обављају топлотне прорачуне једноставнијих термотехничких постројења и појединачних уређаја. Исход курса је и да се стекну основна знања, што представља подлогу за праћење наставе и на другим научно-стручним и стручно-апликативним предметима.

Садржај предмета

Провођење топлоте (топлотна кондукција) – основни појмови, Фуријеов закон, Фуријеова диференцијална једначина; стационарна кондукција; нестационарна кондукција; нумеричке и друге методе. Прелажење топлоте (топлотна конвекција) – кондукција и адвекција; теорија сличности, диференцијалне и интегралне једначине за гранични слој, принудна и природна конвекција; и конвекција при кондензацији и кључању. Зрачење топлоте (топлотна радијација) – између двије сучељене површи; ако је између тих површи двоатоман гас; ако је између тих површи смјеса СО2 и Н2О,. Измјењивачи топлоте – подјела; метода средње логаритамске разлике температура; ε-NTU метода. Преношење супстанције (пренос масе) – дифузија, градијент концентрације, дифузивност и Фиков закон. Прелажење супстанције (масе) и бездимензионални бројеви.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне, рачунарске вјежбе са рјешавањем рачунских примера из горе наведених поглавља и консултације. Самостална израда практичнх задатака.

Литература
 1. Илић, Г. Радојковић Н, Стојановић И.: Термодинамика II, Машински факултет, Ниш, 1996.
 2. Добрњац, М.: Пренос топлоте и супстанце, збирка задатака, Машински факултет, Бањалука, 2011.
 3. Holman, J., P.: Heat and Mass Transfer, Eighth SI Metric Edition, McGraw Hill, New York, 2001.
 4. Incropera, F., DeWitt.: Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
Облици провјере знања

Преглед и оцена рачунских задатака, Преглед и оцена лабораторијских извештаја, Преглед и оцена
семинарског рада, Колоквијуми са оцењивањем, Тест са оцењивањем, Завршни испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Неопходан услов за полагање завршног дела испита су успешно урађени рачунски задаци.

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама