Предузетнички менаџмент
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници
Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Основна знања из области организације и менаџмента

Циљ изучавања предмета

Предмет Предузетнички менаџмент има за циљ да код студената развије способност реализације усвојених знања кроз иновативне производе и пословне идеје у условима функционисања малих и средњих предузећа (МСП), те повећање њихове личне компетенције и конкуренције предузећа у којима ће радити. Оспособиће се да своју личну пословну идеју реализују кроз покретање властитог бизниса.

Исход учења

Студенти ће упознати значај предузетништва као друштвеног феномена и моделе подршке предузетништву на европском и националним нивоима. Упознаће потребне карактеристике личности и компетенције предузетника и приступ цјеложивотног учења у њиховом постизању. Студенти ће упознати процес покретања малог бизниса на основу пословне идеје и поступак управљања МСП успостављањем и вођењем кључних пословних функција. Кроз практичне примјере упознаће се са кључним техникама менаџмента потребним за одржив раст и развој МСП (иновације као извори пословних идеја, анализа изводљивости и писање пословног плана, формирање пословног тима, финансијски аспекти, маркетиншки наступ кроз савремене ИТ и друштвене мреже, заштита интелектуалног власништва, и др.).

Садржај предмета

Основни појмови и концепти предузетништва као друштвеног феномена. Развој предузетничких компетенција у цјеложивотном учењу. МСП као основни облик реализације предузетничке идеје. Облици друштвене подршке предузетничком процесу. Развој успјешне пословне идеје анализом изводљивости и пословним планирањем. Реализација пословне идеје правним, финансијским технолошким и кадровским формирањем МСП. Обезбјеђење одрживог раста и развоја МСП избором стратегија и маркетиншког наступа. Примјери успјешних предузетничких пројеката.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, примјери из праксе, презентације. Тимске симулације процеса рада појединих функција предузећа. Израда пословног плана за одабрану идеју. Припрема за регистрацију МСП.

Литература
  1. Петковић, Д. и други, Водич за предузетништво, Центар за иновативност и предузетништво, Универзитет Зеница, 2010.
  2. Bruce R. Barringer, Duane Ireland, Entrepreneurship: Successfully Launching New, Prentice Hall, 2009
Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената израђује пословни план предузећа. Два колоквијума средином и крајем семестра. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 15 бод. Завршни испит 25 бод.
Пројекат 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама