Право за инжењере – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 0 3
Наставници

Жељко Мирјанићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања наставног предмета је да будућег инжењера мехатронике припреми за учешће у свијету рада и предузетништва као субјекта радних односа и за остваривање и заштиту индивидуалних и колективних права радника и послодаваца, као и за учешће у другим правним односима и поступцима који су важни за послове инжењера машинства. Генерално, будући инжењер треба да се упозна са радним правом и основама социјалног осигурања, правом заштите на раду, основама патентног права, најважнијим документима просторног уређења, управним поступком и канцеларијским пословањем.

Исход учења

Исход учења су стечена основна знања у области уставног уређења, радног права, права заштите на раду, управног права, патентног права и заштите интелектуалне својине као и познавање основних докумената просторног уређења и правила канцеларијског пословања.

Садржај предмета

Основи уставног уређења (устав; институције власти; људска права и слободе). Управа (организација, правни акти, жалбе). Управни поступак и управни спор (надлежност, одлуке у правном поступку, правна средства). Радно право: индивидуални радни односи (индивидуална права и обавезе радника и послодавца, уговор о раду и заснивање радног односа; радно вријеме; плате, накнаде и друга примања; заштита права радника; дисциплинска и материјална одговорност; престанак радног односа); колективни радни односи (колективна права и обавезе радника и послодавца, колективни уговори и други аутономни извори), права радника осигураника у социјалном осигурању. Заштита безбједности и здравља на раду (организација и спровођење заштите на раду, заштита радне способности). Основе патентног права и заштите интелектуалне својине. Документи просторног уређења (локацијски услови, техничка документација, учесници у грађењу, ревизија, одобрење за грађење, одобрење за употребу, инспекцијски надзор). Канцеларијско пословање (пријем и отпремање поште, архива).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, семинари и консултације.

Литература
  1. Мирјанић, Ж.: Радни односи, Правни факултет Бања Лука, 2004.
  2. Устав, закони из области радног права, управног поступка и спора, заштите интелектуалне својине, о уређењу простора и грађењу, уредба о канцеларијском пословању.
Облици провјере знања

Похађање наставе и активност на настави, колоквијуми, семестрални рад, завршни испит.

Похађање наставе 4 Семестрални рад 6
Колоквијуми 20+20 Завршни испит 50
    Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама