Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студената за самостално изучавање постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, разумијевање суштине и значаја постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије за ефикасно коришћење енергетских потенцијала горива, утицај на екологију, економију, развој и најповољније снабдијевање корисника финалне енергије. Ово је посебно наглашено са аспеката разноврсности постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, дугорочног планирања развоја енергетике корисника финалне енергије и утицаја на његов укупни развој. Циљ предмета је да се студент упозна са технологијама за комбиновану (спрегнуту) производњу топлотне и електричне енергије, кључним техничким индикаторима перформанси ових система, схвате користи које носи употреба система за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије и увиде њен растући значај у енергетској политици ЕУ.

Исход учења

Овладавање знањима о различитим врстама постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, типовима постројења и њиховом интегрисању у енергетске системе. Након положеног испита студент ће се оспособити да препознаје тип система погодан за конкретне примјене и да на нивоу претходне анализе оправданости анализира потребе за топлотном и електричном енергијом и процијени уштеду примарне енергије, финансијске добитке и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште настале замјеном класичних система за производњу топлотне и електричне енергије системима за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије. Студент ће се упознати са свјетски признатим софтвером за ову намјену и биће оспособљен за његово коришћење уз разумијевање физичког и математичког модела који је у позадини.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод. Основни извори и облици енергије. Анализа комбинованог рада двају идеалних циклуса. Дефиниција и историјски развој. Могућности комбиноване производње енергије. Индекси техничких перформанси система за комбиновану производњу енергије. Комби постројење с губитком топлоте између два циклуса. Комбинирано постројење гасне и парне турбине. Комби постројење гасне и парне турбине без додатног сагоријевања у генератору паре утилизатору. Комби постројење гасне и парне турбине са интегрисаним расплињавањем угља. Комби постројење гасне и парне турбине са додатним сагоријевањем горива. Степен дјеловања комби постројења. Параметарски прорачун комби постројења. Регенеративно предгријавање напојне воде. Оптимални однос притисака комби постројења. Додатно сагоријевање у циклусу гасне турбине. Пројектни циклус изградње система комбиноване производње енергије. Претходна студија оправданости и студија оправданости. Економска и финансијска анализа система комбиноване производње енергије. Финансијски индикатори. Добробити за националну економију. Радни режими система комбиноване производње енергије. Активни режим. Пасивни режим. Комбиновани режим. Острвски режим. Криве и профили трајања оптерећења. Смањење вршних оптерећења. Софтвер за симулирање, оптимизовање и анализирање оправданости система комбиноване производње енергије. Утицај комбиноване производње електричне и топлотне енергије на уштеду примарне енергије. Утицај на снабдијевање електричном енергијом. Утицај на животну средину и квалитет ваздуха. Економски и социјални утицаји.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави). Семинарски рад (Предвиђа израду три рачунска задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цијене произведене јединице електричне енергије, израду развијене технолошке шеме главног циклуса постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије и примјену упоредних фактора економичности за оптимизацију енергетског постројења). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вјежбу са одређивањем криве и профила трајања оптерећења). Екскурзија (Посјета систему за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије ради упознавања са главним технолошким системом и најважнијим помоћним технолошким системима).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са топлотним шемама и изведеним карактеристичним енергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Хаџиефендић, Ш., Лекић, А., Кулић, Е.: Когенерација и алтернативне технологије у производњи електричне енергије, Босна-С Оил и Центар за енергију, Сарајево, 2003.
 2. Миличић, Д., Миловановић, З.: Монографије: „Енергетске машине“ - Парне турбине, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 3. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.
 4. Миловановић, З., Миличић, Д.: „Енергетске машине“ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2012.
 5. Грковић, В.: Топлотне турбомашине, Едиција „Техничке науке – Уџбеници“, ФТН Нови Сад, 2004.
 6. ASHRAE Handbook 1998-2001, 2000 HVAC Systems and Equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE, Atlanta, GA, USA, 2000.
 7. EDUCOGEN-European Educational Tool for Cogeneration, European Commission, National Technical University of Athens, Greece, University of Dundee, UK, 2001.
 8. Nuorkivi, A., Institutional Handbook for Combined Heat and Power Production with District Heating, Helsinki, University of Technology, Finland, 2002.
 9. Sokolov, J., Toplifikacija i toplotne mreže, Beograd, 1985.
 10. Vujović, LJ., Đurković, R., Daljinsko grejanje, Beograd, 1984.
 11. Reknagel, Šprenger itd., Grejanje i klimatizacija, Vrnjačka Banja, 2002.
 12. Wilkinson, B. W., Barnes, R. W.: Cogeneration of Electricity and Useful Heat Boca Raton, Florida, 2001
 13. Kehelhofer, R.: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plant, Penn Well Publishing, 1997
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети датом енергетском систему.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама