Постројења и инсталација под притиском – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о опасностима и штетностима при руковању постројењима и инсталацијама под притиском и мјерама заштите.

Исход учења

Оспособљеност студената за препознавање и класификацију постројења и инсталација под притиском, анализу опасности при руковању постројењима и инсталацијама под притиском, разумијевање и примјену мјера заштите, коришћење стандарда у овој области.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам и дефиниција постројења, судова и инсталација под притиском. Подjела према различитим критеријумима упоређивања. Стандарди и у овој области. Грејани и негрејани судови под притиском. Парни котлови, прегрејачи паре и загрејачи воде. Негрејани судови, надземни и подземни резервоари. Покретни судови под притиском (ауто цистерне, вагонцистерне, бродске цистерне). Преносни резервоари (контејнери, бачве, бурад и боце). Мjере заштите при раду са постројењима и инсталацијама под притиском. Означавање судова под притиском, материјал за израду судова под притиском, врсте конструкција судова под притиском. Прорачун судова и инсталација под притиском. Арматура судова и инсталација под притиском. Пробна испитивања арматуре, судова и инсталација под притиском. Радна, мjерна и сигурносна арматура. Документација посуда под притиском. Производња посуда под притиском. Контрола и испитивање посуда под притиском. Процедуре испитивања и дијаграм тока. Енергофлуиди и технички гасови. Арматура, инсталација и судови за гас (земни, пропан-бутан, ТНГ).
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рjешавање рачунских задатака везаних за прорачун и инсталисање судова и инсталација под притиском). Семинарски рад (Израда пројектног задатка и пратеће документације за конкретну посуду под притиском). Лабораторијске вјежбе (Израда процедуре испитивања и дијаграма тока. Практичан рад на терену).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са више конкретних техничких система, уз организовање стручне посјете истим на терену.

Литература
 1. Спасојевић, М., Бајић, В.: Приручник за пројектовање, производњу и контролу посуда под притиском, ФТН, Нови Сад, 2014.;
 2. Ђурић, В., Богнер, М.: Парни котлови – теоријске основе и прорачуни, ИРО Грађевинска књига, Београд, 1980.;
 3. Ристић, Б.: Заштита при раду са енергетским постројењима, Ниш: Машински факултет, 1971.;
 4. Војиновић, М., Аранђеловић Д.: Хидраулика, Грађевински факултет, Ниш, 1986.;
 5. Ристић, Б. Метрологија – струјно техничка мерења, Машински факултет, Ниш, 1981.;
 6. Лаковић, С.: Топлотна постројења, Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, 1975.;
 7. Миловановић, З.: Заштита при раду са постројењима под притиском - извод из предавања. Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, Бања Лука, 2015.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене семинарског задатка и извјештаја о посјети индустријском постројењу.

Похађање наставе 5 Колоквијуми I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама