Погони мехатроничких система – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 6
Наставници

Избор у токудоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Разумијевање основног концепта електромоторног погона као интегрисаног дијела мехатроничког система. Упознавање основних карактеристика и техника управљања електромоторним погонима. Упознавање карактеристика и принципа рада енергетских претварача за напајање електромоторних погона.

Исход учења

Студенти ће бити оспособљени да: препознају структуру електромоторних погона у различитим мехатроничким системима, анализирају системе електромоторних погона, анализирају карактеристике електричних мотора у различитим радним режимима, одреде потребну снагу и момент мотора дефинисаним од стране остатка мехатроничког система, специфицирају одговарајући енергетски претварач у погону, рјешавају различите проблеме везане за електромоторне погоне.

Садржај предмета

Увод. Класификација електромоторних погона. Основни елементи електромоторних погона. Статичка и динамичка стања погона. Стабилност електромоторног погона. Избор електричног мотора с обзиром на услове у погону. Погони са моторима једносмјерне струје: математички модел, статичке карактеристике, динамичка стања, еквивалентна шема. Начини промјене брзине обртања и опсези примјене. Кочење. Електромоторни погони са асинхроним моторима, математичко моделовање, механичке карактеристике, анализа у прелазним режимима, еквивалентна шема. Промјена брзине обртања асинхроног мотора, V/f управљање, напајање мотора из импулсно ширински модулисаних инвертора напонске и струјне топологије, векторска контрола, директна контрола момента. Кочење асинхроног мотора. Електромоторни погони са синхроним и серво моторима. Примјери електромоторних погона у мехатроничким системима: дизалице, лифтови, пресе и дробилице, транспортне траке, вучни системи, вентилатори, пумпе и компресори.

Методе наставе и савладавања градива

Класична предавања и вјежбе на табли, симулације на рачунару, рад у лабораторији, групне и индивидуалне консултације, семинарски радови.

Литература
  1. Вучковић, В.: Електрични погони, Академска мисао, Београд, 2002.
  2. Јефтенић, Б. и остали: Електромоторни погони – збирка решених задатака, Академска мисао, Београд 2003.
Облици провјере знања

Домаћи задаци, колоквијуми и завршни испит.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 30
Активност на настави 5 Завршни испит 40
Домаћи задатак 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама