PLM системи – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 5
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је усвајање знања о системима за управљање подацима о производу и процесима везаним за производ током цјелокупног животног циклуса производа. Дјелимично, студенти ће стећи и искуства у раду са једним PDM/PLM системом.

Исход учења

Када положи овај предмет студент ће моћи да:

 • објасни шта су, чему служе и по чему се разликују PDM и PLM системи,
 • образложи шта значе конкурентне и колаборативне активности у дистрибуираним и хетерогеним условима, и наведе проблеме који отежавају такве начине пословања,
 • наведе софтверске апликације које се користе током животног циклуса производа и типове њихових фајлова,
 • покаже разумијевање конверзије података и интероперабилности апликација,
 • демонстрира концептуално разумијевање начина на које се рјешавају проблеми хетерогених софтверских система и структура фајлова,
 • конципира архитектуру PLM система,
 • покаже разумијевање принципијелних функција PDM и PLM система,
 • демонстрира вјештине коришћења основних операција PDM система.
Садржај предмета

Појам и улога PDM и PLM система. Подаци о производу: фајлови докумената, рачунарски модели производа и процеса. Проблем формата, ревизија, међусобних релација и дистрибуције. Управљање фајловима и размјена фајлова. Инжењерски модели података: модели производа (CAD/CAE/CAM/...), модели процеса. Основне функције PDM система: складиштење и управљање документима, управљање процесима и пројектима. комуницирање и обавјештавање, трансфер и превођење података, визуелизација података, интеграција апликација, администрирање система. PLM функције за праћење експлоатације, одржавање и рециклажу производа. Примјери комерцијалних PDM и PLM система. Предности примјене PDM и PLM система. Перспективе развоја PDM и PLM система и њихов утицај на индустрију.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, консултације.

Литература
 1. Saaksvoury, A., Immonen, A., Product Lifecycle Management, Springer, 2008.
 2. Crnković, I., Asklund, U., Dahlquvist, A., Implementing and Integrating Product Data management and Software Configuration Managenment, Artech House, London, 2003.
Облици провјере знања

Студент полаже један тест и ради један домаћи задатак. Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Активност на настави 5    
Домаћи задатак 15 Завршни испит 60
Тест 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама