Основи теорије турбомашина – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање теоријског знања о струјању радних флуида у турбомашинама. Упознавање енергетских и експлоатационих карактеристика турбомашина. Стицање практичних вjештина примјене турбомашина у машинским, енергетским и саобраћајним системима.

Исход учења

Стицање основних знања о размjени енергије у турбомашинама. Овладавање методама прорачуна ступњева, пројектовања, анализе и производње топлотних турбомашина. Примјена метода избора машина према унапријед датом критеријуму. Примјена метода за одређивање ефеката струјања у радним колима турбомашина. Упознавање са регулацијом рада и енергетском ефикасношћу турбомашина. Примјена мјера за спрјечавање или ублажавање негативних ефеката појаве кавитације у турбомашинама. Користити практична искуства експлоатације и одржавања турбомашина.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод, историјски развој и основна класификација топлотних турбомашина. Принципи размјене енергије у турбомашинама, теоријске термодинамичке основе. Енергетски биланс у турбомашини и радном колу. Трансформација потенцијалне енергије у кинетичку и кинетичке енергије у потенцијалну. Трансформација кинетичке енергије у рад и рада у кинетичку енергију. Ефикасност трансформације енергије на обиму ступња топлотне турбомашине. Трансформација енергије у ступњу. Трансформација енергије у термодинамичким циклусима топлотних турбомашина. Вишеступне турбине. Начини и методе прорачуна топлотних турбомашина Примјена наведених машина у градским и индустријским водоводима, вентилационим системима, процесној индустрији, средствима јавног и индустријског саобраћаја и другим енергетским системима. Понашање топлотних турбомашина при непрорачунским стационарним режимима рада. Регулисање рада топлотних турбомашина. Конструкције парних турбина. Парне турбине за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије (СПЕТЕ). Конструкције гасних турбина. Турбокомпресори. Одржавање топлотних турбомашина.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе по областима – струјање флуида, троуглови брзина акционих и реаклционих ступњева, јединични рад кола, прорачун степена корисности, услови сличности и значице турбомашина, радно подручје, регулисање и спрезање турбомашина, испитни примјери). Семинарски рад (Предвиђена је израда три пројектна задатка - прорачун акционе или реакционе парне турбине, прорачун гасног блока, прорачун турбокомпресора). Лабораторијске вјежбе (Tурбомашине у хидрауличним и вентилационим постројењима. Облици радних кола. Начини експлоатације турбомашина. Радне карактеристике турбомашина. Димензијски и бездимензијски дијаграми. Израчунавање јединичног рада струје. Јединични рад кола турбомашина и степени корисности. Закони сличности и бездимензијске карактеристике. Провјера кавитационих карактеристика турбопостројења и система. Регулација рада турбомашина). Екскурзија (Посјета термоелектрани са циљем упознавања рада турбомашина).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и дјелимично електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном облику, огледни примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних турбинских постројења обиласком истих на терену.

Литература
 1. Миловановић, З.: Монографије: „Енергетске машине“ – Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 2. Миличић, Д., Миловановић, З.: Монографије: „Енергетске машине“ – Парне турбине, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 3. Миловановић, З., Миличић, Д.: „Енергетске машине“ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2012.
 4. Грковић, В.: Топлотне турбомашине, Едиција „Техничке науке – Уџбеници“, ФТН Нови Сад, 2004.
 5. Смајевић, И., Хањалић, К.: Топлотне турбомашине, ТКД Шахинпашић, 2007. год.
 6. Крсмановић, Љ., Гајић, А.: Турбомашине – теоријске основе, Машински факултет, Београд 2005.
 7. Гајић, А., Пејовић, С.: Турбомашине – Илустративни и испитни задаци, Машински факултет, Београд 1993.
 8. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.
 9. Кириллов, И. И.: Теорија турбомашин, Машиностроение, Ленинград, 1972. год.
 10. Wilson, D. G., Korakianitis, T.: The design of high-efficiency turboomachinery and gas turbines, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
 11. Boyce, M. P.: Gas turbine engineering handbook, Second edition, Gulf Professional Publishing an imprint of Butterworth-Heinemann, Boston, USA, 2002.
 12. Traupel, W.: Thermische Turbomaschinen, Springer, Berlin, 1982.
 13. Leyzerovich, A.: Steam Turbines for Modern Fossil-Fuel Power Plants, CRC Press, 2008.
Облици провјере знања

Колоквијуми се раде у 6-7. и 13-14. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми, I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама