Основи теорије одржавања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Сагледавање позиције и ефективности техничког система и трошкова одржавања у оквиру животног циклуса техничких система. Упознавање са факторима који утичу на планирање стратегије одржавања и пројектовање организације одржавања. Практично одређивање и анализа поузданости техничких система. Упознавање са стандардним отказима, методама праћења стања и мјерно-дијагностичком опремом и методама. Овладавање методама за одређивање стратегија замјена и поправки, трошкова одржавања и оптимизације залиха. Упознавање са могућностима оптимизације система одржавања и примјене информационих система. Предвиђање праваца даљег развоја одржавања.

Исход учења

Савладавањем студијског програма овладава се неопходним знањима и вјештинама, моделима, оптимизационим процедурама, упознавање са опремом, поставкама информационих система за примјену у организацији система одржавања сложених техничких система (анализе, синтезе, предвиђања рјешења и прогнозе посљедица, овладавање методама, поступцима и процесима истраживања, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа, примјена и употреба знања у пракси, професионална етика). Упознавање са основним појмовима значајних за разумијевање поузданости и одржавања сложених техничких система. Стицање знања неопходних за разумијевање проблематике одржавања сложених техничких система. Оспособљавање за примјену стечених знања у рјешавању практичних проблема у одржавању сложених техничких система везаних за организацију, спровођење пројектованих активности и примјену знања у области поузданости и информационих и експертних система. Завршетком курса студент треба да буде способан да објасни основне појмове везане за поузданост и одржавање сложених техничких система, објасни задатке и начин функционисања радионице за одржавање сложених техничких система, изврши одговарајуће прорачуне везане за одржавање сложених техничких система.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод: основни појмови и дефиниције, значај и циљеви. Својства елемената техничких система. Стратегија одржавања. Техничка дијагностика. Организација одржавања. Планирање и управљање одржавањем. Контрола квалитета у одржавању. Информациони систем одржавања. Базе података. Производни трошкови одржавања. Теротехнологија. Инжењерство животног циклуса. Реинжењеринг процеса одржавања. Сигурност техничких система као саставни дио проблема поузданости.Правци даљег развоја одржвања.
Практична настава: Аудиторне вежбе и рачунски примjери пређеног градива (Позиција одржавања у организационој структури предузећа. Израчунавање поузданости до првог отказа. Поузданост сложених система – примјери редне, паралелне, пасивне паралелне и дјелимичне паралелне везе између елемената. Стратегије и модели замјене – примјери модела са и без дисконтног фактора и са потпуним и дјелимичним отписом. Ремонтна сложеност. Слаба мјеста. Управљање залихама – детерминистички и стохастички модели. Затворени систем теорије редова – модели са и без узајамне помоћи међу каналима за опслуживање. Безбједност и здравље на раду – практични примјери). Семинарски рад (планирање и организација одржавања, анализа снимљених података о отказима на стварном систему, одређивање интензитета отказа, одређивање расподјеле времена рада до отказа – вријеме безотказног рада примјеном Хи – квадрат теста, примјена техничке дијагностике у одржавању. Студент ће такође радити на савладавању задатака из области логистичке подршке одржавању, а као дио пројекта система одржавања, бавиће се избором опреме за одређено радно мјесто и димезионисањем капацитета за одржавање, као и елементима информационих система о раду и одржавању техничких система). Лабораторијске вјежбе (упознавање са стандардном и специјализованом опремом за праћење стања система, као и могућностима имплементације модула одржавања у информациони систем предузећа). Екскурзија (Посјета више конкретних техничких система, обиласком истих на терену).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са више конкретних техничких система, обиласком истих на терену.

Литература
 1. Папић Љ., Миловановић З.: Одржавање и поузданост техничких система Systems Maintainability and Reliability, Библиотека DQM монографије „Квалитет и поузданост у пракси, Књига 3, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2007., 501 стр.
 2. Миловановић З.: Монографије: „Енергетска и процесна постројења“ Том 2: Термоенергетска постројења – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2011., 842 стр.;
 3. Булатовић М.: Одржавање и ефективност техничких система, Универзитет Црне Горе, Машински факултет, Подгорица, 2008.
 4. L. R. Higins: R.K. Mobley: Maintenance Engineering Hand Book, Mc Graw Hill, Now York, 2002, VI edition
 5. Grothus H.: Die Total Vorbeugende Instandhaltung, Grothus Verlag, Dorsten, 1974.
 6. Nakajima S.: Introduction to TPM, Productivity Press, Cembridge, Massachusetts, 1988.
 7. Levitt J.: The Handbook of Maintenance Management, Industrial Press Inc, New York 1997.
 8. Wireman T.: World Class Maintenance Management, Industrial Press Inc. New York 1990.
 9. Palmer D.: Maintenance Planning and Scheduling Handbook, Mcgraw Hill, Boston, Massachusetts, 1999.
Облици провјере знања

За одабрани енергетски систем, студент треба да уради један од пројеката везаних за организацију одржавања или коришћење метода техничке дијагностике за „on-line“ праћење стања система. Колоквији се раде у 6-7. и 13-14. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквији I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама