Основи теорије одржавања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент се упозна са теоретским основама процеса одржавања техничких система, стратешким опредјељењима, методама и организацијом одржавања, методама примјене техничке дијагностике, планирањем и управљањем, примјеном информационих технологија, уз коришћење база података, као и оптимизацијом трошкова одржавања.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози процеса одржавања у стратешким опредељењима развоја појединих енергетских и саобраћајних техничких система, као и могућим правцима развоја одржавања у зависности од концепције техничког система. Студент је оспособљен да саставља и
оптимизира технолошке организационе шеме одржавања, а по унапријед усвојеном критерију и планираној стратегији, као и адекватно одговорити на неопходне захтјеве везане за сигурност експлоатације и управљање са аспекта обезбјеђења заштите особља и околине при њиховом раду кроз процес одржавања.

Садржај предмета

Увод: основни појмови и дефиниције, значај и циљеви. Својства елемената техничких система. Стратегија одржавања. Техничка дијагностика. Организација одржавања. Планирање и управљање одржавањем. Контрола квалитета у одржавању. Информациони систем одржавања. Базе података. Производни трошкови одржавања. Теротехнологија. Инжењерство животног циклуса. Реинжењеринг процеса одржавања. Сигурност техничких система као саставни дио проблема поузданости.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конструкцијом и експлоатацијом изведених карактеристичних енергетских и саобраћајних постројења обиласком истих на терену.

Литература
 1. Папић, Љ., Миловановић, Н. З.: Одржавање и поузданост техничких система, DQM Монографије „Квалитет и поузданост у пракси“, Књига 3, Истраживачки центар, Чачак, 2007.
 2. Миловановић, З., Папић, Љ., Пантелић, М.: Одржавање и дијагностика енергетских система, DQМ, Чачак, 2010.
 3. Булатовић, М.: Одржавање и ефективност техничких система, Универзитет Црне Горе, Машински факултет, Подгорица, 2008.
Облици провјере знања

Семинарски рад, два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми (рјешавање задатих тестова из области одржавања). Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјал за предавање

Предавања

Материјал за вјежбе

Вјежбе

Провјера

Питања и тест примјери

Додатни материјал

Додатни материјал

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама