Основи мотора и возила – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Термодинамика I, Математика I, Meхaникa I, Meхaникa II, Механика флуида – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Радом моторног возила као мехатроничког система се управља на основу математичких модела појединих подсистема који се имплементирају у електронику возила. Циљ је да се студенти упознају са моторима и возилима и да добију основна знања из принципа моделовања процеса у моторима и моделовања кретања возила. Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: теорију радних циклуса, показатеље економичности и ефикасности циклуса, анализу прорачунског циклуса, теорију сагоријевања у моторима СУС, погонске карактеристике мотора.

Исход учења

Савладавањем предмета студент стиче опште знање о мотору и возилу као мехатроничком систему. Студенти треба да овладају принципима математичког описивања стварних термодинамичких и динамичких преоцеса у мотору и возилу, а чија је сврха софистицирано управљање радом система.

Садржај предмета

Дефиниција радног циклуса мотора СУС. Подјела циклуса. Анализа и прорачун фаза радног циклуса. Поређење циклуса по критеријуму економичности и ефективности. Индикаторски и ефективни показатељи мотора. Теорија сагоријевања у мотору СУС: феноменологија процеса, анализа утицајних параметара, нормално и ненормално сагоријевање. Топлотни биланс мотора. Погонске карактеристике мотора. Возило као динамички систем; силе, моменти, отпори кретања; Карактеристике тла и кретача (точка). Котрљање точка. Приањање. Клизање. Динамичке реакције тла. Једначина кретања возила. Вучни биланс возила. Биланс снаге. Одређивање преносног односа. Кочење моторних возила. Стабилност возила. Понашање возила с точковима на путу. Кинематика закретања. Механика диференцијала.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература
 1. Томић, М., Петровић, С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем. Машински факултет Београд. 2008.
 2. Радоњић, Д., Пешић, Р.: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет у Крагујевцу, 1996.
 3. Јанковић, Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.,
 4. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.
 5. Jazar, Reza N. Vehicle Dynamics, Springer, New York, 2008.
Облици провјере знања
Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 20 бод.
Семинарски задатак 20 бод. Завршни испит 40 бод.
Лабораторијска вјежба 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама