Основи комуникологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Александар Богданићванредни професор

Александар Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање са значењима и развојем феномена комуникације и са процесима конституисања предмета изучавања комуникологије. Упознавање са структуром комуникационог процеса, правилима и вјештинама успјешне комуникације, савладавање „баријера“ у комуникацији, те упознавање с учењима која утичу на развој иницијативности и квалитетног вођења комуникације, те стицање знања неопходних за успјешно успостављање пословних контаката, тимски рад и креирање профила лидера у комуникацији.

Исход учења

Студенти ће бити оспособљени за вођење успјешне комуникације, да процјене односе и позиције у комуникационом процесу, те одреде метод за реализацију комуникационог циља. Биће оспособљени да уоче отежања у комуникацији, одреде њихову природу и раде на превазилажењу конфликтних ситуација.

Садржај предмета

Појам и функције комуникације. Комуникација и људске потребе. Структура и модели комуникационог процеса. Kомуникација и значење (Јакобсонове функције језика, Сапир-Ворфова хипотеза, Сосирове категорије говора, Бартов систем значења, Морисова теорија знака). Културни и конвенционални кодови. Естетски кодови. Типови комуникације. Стварање контакта. Култура споразумевања и разумијевања. Култура толеранције и лидерства. Развијање иницијативности и вођења комуникације. Комуникација у организацији, способност вођења кореспонденције, пословне комуникације и процеса медијације. Примењена и пословна етика. Претпоставке ефикасног комуницирања, препоруке и искуствена пракса.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се одвија у форми предавања уз вјежбе организоване као симулација комуникационих процеса и комуникационих ситуација.

Литература
 1. Томић, З.: Комуникологија, Чигоја штампа, Београд, 2003.
 2. Дуроњић, Т. Т.: Масовни медији и компјутерска култура, Филозофски факултет, Бања Лука, 2008.
 3. Wren, D. Voich Jr. D.: Meнaџмeнт-прoцeс, структурa, пoнaшaњe, Грмeч AД, Бeoгрaд, 2001.
Облици провјере знања

Студенти се оцјењују по основу присуства предавањима и вјежбама, кроз процјену квалитета семинарског рада, на колоквијалним испитима (два) и на завршном испиту на сљедећи начин:

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама