Основи енерго снабдијевања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Винко Бабићванредни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање академских знања о процесима и опреми за коришћење примарне енергије фосилних горива, хидроенергије, нуклеарне енергије, геотермалне, сунчеве и енергије вјетра, конверзију и трансформацију примарне енергије у секундарне облике, као што су топлота, механички рад, електрична енергија, транспорт и дистрибуцију енергетских и радних флуида, акумулацију енергије, и коришћење енергије у финалној потрошњи за потребе гријања, климатизације и хлађења. Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о генералним правцима развоја данашњег друштва и перспективама потенцијала и ограничења које намеће човјекова околина. Они треба да науче методе и технике одрживог развоја уз ослањање прије свега на експлоатацију обновљивих извора енергије и на природне ресурсе који могу да прате такав развој друштва. Такође, циљ је да овладају одговарајућим софтверским алатима за предикцију раста и развоја друштва и естимацијама његових потреба за енергијом.

Исход учења

Студенти стичу основна знања о технолошким системима, енергетској опреми и процесима термоелектрана, хидроелектрана, котловских постројења, нуклеарних електрана и система гријања, хлађења и климатизације. Упознају се са процесима и техничким рјешењима турбомашина, као што су водне турбине, парне и гасне турбине, пумпе, вентилатори и компресори, као и савременим методама и рјешењима за ефикасно коришћење енергије, заштиту животне средине и анализу макроенергетских система.

Садржај предмета

Теоријска настава: Енергетске основе и енергетски биланс. Енергетско снабдијевање као енергетски ресурс, циљеви и принципи. Општи услови и правила за снабдијевање енергијом. Енергија и хумани развој. Снабдијевање енергијом - изазови и перспективе. Потрошња енергије - тенденције, виђења, ставови и понашање. Макроенергетски системи и токови енергије. Енергетски, економски и технолошки индикатори енергетског система. Одржива енергетска будућност. Сигурност снабдијевања енергијом. Показатељи сигурности у снабдијевању енергијом. Квалитет у снабдијевању енергијом. Економика и енергетска ефикасност производње и коришћења енергије. Модел форме локалнохг енергетског плана (ЛЕП). Енергетска политика и привредни раст. Енергетска политика ЕУ и перспективе БиХ. Енергетика и природна и радна средина.
Практична настава: Аудиторне вежбе и рачунски примjери пређеног градива (Прилагођене теоретском дијелу). Лабораторијска вјежбе (Приказ нумеричког експеримента - прорачун струјања у турбинама примјеном најсавременијих CFD техника). Семинарски рад (Избор енергетског снабдијевања за задате параметре на унапријед дефинисаној локацији). Екскурзија (Посјета једном енергетском постројењу у Републици Српској).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са конкретним енергетским постројењем, обиласком истог на терену.

Литература
 1. Ристић, М.: Општа енергетика, Машински факултет, Београд, 1981.
 2. Бенишек, М.: Хидрауличне турбине, Машински факултет, Београд, 1998.
 3. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термоелектране, Машински факултет, Београд, 2006.
 4. Маркоски, М.: Расхладни уређаји, Машински факултет, Београд, 2006.
 5. Крсмановић, Љ., Гајић, А.: Турбомашине – теоријске основе, Машински факултет, Београд, 2005.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена 2 теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене семинарског задатка и извјештаја о посјети енергетском постројењу.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама