Oпрема за интервенције и спашавања
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Биљана Врањешвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о намјени и квалитету опреме и средстава за интервенције у ванредним ситуацијама.

Исход учења

Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: врши избор одговарајуће опреме, врши обуку за руковање и примену у интервентним акцијама у ванредним ситуацијама.

Садржај предмета

Појам опреме за интервенције и спасавање. Подјела опреме (лична, заједничка, возила, радне машине, уређаји, специјална – радио уређаји, GPRS, детектори, дозиметри, мјерачи брзине ветра, температуре...; приручна). Опрема за гашење пожара: мобилна опрема, ватрогасна арматура (објекти, отворен простор, саобраћај). Опрема за спасавање: у саобраћају – копнени, водени и ваздушни; код поплава, земљотреса...; за интервенције у присуству опасних материја: спријечавање истицања, неутралисање расутих материја, превоз опасних материја; код рушевина – геофони, термокамере; заштитна опрема – од топлоте, хемијских материја, за органе за дисање, за трећа лица у угроженим зонама на интервенцији. Одржавање опреме за интервенције и спасавање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада, пројекта.

Литература
  1. Тодић, М.: Опрема за интервенције и спашавања, Скрипта, Бања Лука, 2010.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит након на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама