Опрема мотора – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Механика флуида

Циљ изучавања предмета

Предмет пружа увид у системе који морају постојати да би поједине врсте мотора могле ефикасно и поуздано функционисати. Обухвата системе са механичком и електронском регулацијом. Студентима усмјерења саобраћајно машинство представља базу за дубље проучавање мехатронике мотора.

Исход учења

Оспособљеност за самостално и креативно коришћење стечених знања и вjештина у сагледавању и рјешавању проблема, као и способност интердисциплинарног приступа проблемима у области конструкције и опреме мотора сус.

Садржај предмета

Основи распршивања горива. Захтјеви ото мотора у погледу састава смјеше. Врсте система убризгавања код ото мотора. Системи за убризгавање код дизел мотора, врсте и подјеле. Бризгачи, врсте млазница и контрола закона убризгавања. Динамичке појаве у систему убризгавања дизел мотора. Системи паљења код ото мотора. Свјећица и њене карактеристике. Уређаји за стартовање мотора. Пречистачи за ваздух, гориво и уље. Инсталације за измјену радне материје, конструктивне изведбе. Додатни уређаји за смањење емисије штетних компоненти у издувним гасовима и за смањење буке мотора.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература
 1. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци и Крагујевцу, 2008.
 2. Томић, М.: Опрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 3. Томић, М., Петровић, С.: Мотори са унутрашњим сагоријевањем, Машински факултет Београд, 1994.
 4. Stone, R.: Introduction to Internal Combustion Engines, 3rd Edition, 1999, SAE International.
Облици провјере знања

Семинарски рад, 20 бодова; два колоквијума, по 30 бодова (укупно 60 бодова); завршни испит 20 бодова; Пролазна оцјена за укупно 51 бод.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 2. 35 бод.
Активност на настави Завршни испит 25 бод.
Колоквијум 1. 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама