Операциона истраживања
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 2В 6
Наставници

Ранко Божичковићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Математике, Инжењерска статистика – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне квантитативне и квалитативне методе у рјешавању организационих и процесних проблема у различитим индустријским системима, те вјештине у рјешавању задатака помоћу софтверских пакета.

Исход учења

Студент ће бити у стању да за сваки технолошки или организациони проблем постави вербалну поставку задатка, постави његову математичку формулацију, ручним поступцима ријеши задатак те да исти симулира у одговарајућем софтверском пакету. Студент ће бити оспособљен и препознатљив са системским прилазима и поставкама проблема, те да их у реалним условима успјешно рјешава.

Садржај предмета

Операциона истраживања – појам и сврха. Линеарно програмирање, опис проблема и општи модел. Графичка интерпретација проблема. Симплекс табела. Дуални модел. Транспортни проблеми, увод и математички модел. Методе за налажење почетног рјешења. Методе за налажење оптималног решења. Проблем распоређивања. Теорија игара. Теорија масовног опслуживања – редови чекања. Нелинеарно програмирање. Динамичко програмирање. Циљно одлучивање. Техника мрежног програмирања. Примјена софтвера у решавању задатака у операционим истраживањима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда вербално постављених задатка у рачунарској лабораторији.

Литература
  1. Чупић, М., и др.: Специјална поглавља из теорије одлучивања, ФТН, Нови Сад, 2004.
  2. Божичковић, Р.: Методе оптимизације, Саобраћајни факултет, Добој, 2007.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава вербалан задатак ручно и примјеном софтверских пакета. Семинарски рад се оцјењује. Два теста и два колоквијума: у осмој седмици семестра први, у 15 седмици други. На тесту се полаже теорија а на колоквијуму задаци. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме или обадвоје.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама