Одржавање техничких средстава – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 3
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Предмет је конципиран тако да студента упозна са основама проблематике одржавања техничких средстава са аспекта спровођења мјера заштите на раду и заштите животне средине, као и улогом и значајем функције одржавања у савременој индустријској пракси.

Исход учења

Студент ће моћи препознати карактеристике и утицај услова експлоатације на сложена техничка средства, усавршавати концепцију, организацију и технологију у систему експлоатације, вредновати постојећи систем и реалне процесе у одржавању, препознати радне и пратеће процесе током коришћења средства и њихов утицај на техничко стање, примијенити савремене методе утврђивања техничког стања типичних техничких средстава, као и одговарајуће организацијске и технолошке поступке одржавања у систему одржавања за који је одговоран, прописати и вредновати мјере заштите на раду и заштите околине у одржавању.

Садржај предмета

Теоријска настава: Техничка материјална средства, појам, значај, врсте и типови. Услови експлоатације. Мјере заштите на раду и заштите околине у одржавању. Систем одржавања. Политике одржавања. Врсте и модели одржавања. Принципи, методе и поступци одржавања. Процеси у сложеним техничким средствима током експлоатације. Утврђивање техничког стања. Техничка дијагностика. Осигурање резервних и замјенских дијелова, склопова и уређаја. Одржавање сложених техничких средстава у редовним и посебним отежаним условима коришћења. Управљање системом одржавања. Asset management – серија стандарда ISO 55000. Даљи развој средстава за рад и концепција одржавања. Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе које прате теоретске јединице. Обрада примјера из великог броја различитих грана индустрије. Могућа стања техничких средстава. Испитни задаци). Семинарски рад (Израда елабората са прописаним и вреднованим мјерама заштите на раду и заштите околине у одржавању за конкретно техничко средство). Лабораторијске вјежбе (Изградња информационог система у циљу праћења историје експлоатације, а са сврхом стварања базе података о одржавању, као и праћења свих доступних извора информација са садржајима одржавања техничких средстава). Екскурзија (Посјета индустријском постројењу у окружењу).

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, аудиоторне и лабораторијске вjежбе. За извођење наставе користе се савремена наставна средства – видео презентације. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примјери из великог броја различитих грана индустрије и разматрају могућа стања техничких система. За извођење вјежби користи се савремена опрема за обуку из области хидраулике и пнеуматике као и друга мјерна опрема и софтвери.

Литература
 1. Папић, Љ., Миловановић, З.: Одржавање и поузданост техничких система, Пријевор, 2007., 501 стр.
 2. Булатовић, М.: Одржавање и ефективност техничких система, Машински факултет, Подгорица, 2008.
 3. Levitt, J.: The Handbook of Maintenance Management, Industrial Press Inc, New York 1997.
 4. Wireman, T.: World Class Maintenance Management, Industrial Press Inc. New York 1990.
 5. Palmer, D.: Maintenance Planning and Scheduling Handbook, Mcgraw Hill, Boston, Massachusetts, 1999.
 6. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011.
 7. Тодоровић, Б. Ј.: Инжењерство одржавања техничких система, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, 2006.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене семинарског задатка и извјештаја о посјети индустријском постројењу.

Похађање наставе 5 Колоквијуми I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама