Одржавање техничких средстава
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са теоретским основама процеса одржавања техничких система са аспекта процеса заштите на раду, стратешким опредјељењима, методама и организацијом одржавања, методама примјене техничке дијагностике, планирањем и управљањем, примјеном информационих технологија, уз коришћење база података, као и оптимизацијом трошкова одржавања.

Исход учења

Студент добија јасну представу о мјесту и улози одржавања техничких система и потребних мјера заштите на раду. При томе је оспособљен да, на основу датих метода и примјену информационих технологија, уз коришћење база података и доступних метода заштите на раду, планира и управља процесом одржавања сложених техничких система. Такође, може адекватно одговорити на неопходне захтјеве везане за квалитет заштите на раду на бази спроведених процедура система одржавања.

Садржај предмета

Увод. Основни појмови и дефиниције. Значај и циљеви одржавања. Технички системи одржавања. Инжењерство одржавања техничких система. Стратегија и организација одржавања. Планирање и управљање одржавањем. Технологија одржавања. Одржавање као функција пословног система. Развој одржавања. Контрола квалитета у одржавању. Информациони систем (логистика) одржавања. Методе одржавања (корективно, превентивно, одржавање према стању). Термотехнолошки концепт одржавања. Економика одржавања. Организација одржавања у систему заштите на раду.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда и презентација практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које посједује одржавање као организациону цјелину.

Литература
 1. Миловановић, 3.: Одржавање и поузданост техничких система, DQM Монографије „Квалитет и поузданост у пракси“, Књига 3, истраживачки центар, Чачак, 2007.
 2. Аронов, Ј., Александровскаја, Л., Папић, Љ., Робајац, О.: Вероватносно-статистичке методе анализе сигурности техничких система, DQM, Чачак, 1999.
 3. Себастијановић, С.: Основе одржавања стројарских конструкција, Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку – Стројарски факултету Славонском Броду, Славонски Брод, 2002.
Облици провјере знања

За одабрану организациону шему одржавања, студент треба да састави технолошки поступак заштите на раду приликом реализације одржавања, као и попис неопходних мјера. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Упутство за израду семинарског рада

Упутство за израду семинарског рада

Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама