Одржавање – ИИ – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Дејан Бранковићдоцент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Сагледавање позиције и трошкова одржавања у оквиру животног циклуса техничких система. Упознавање са факторима који утичу на пројектовање организације одржавања. Практично одређивање и анализа поузданости техничких система. Упознавање са стандардним отказима, методама праћења стања и мјерном опремом. Овладавање методама за одређивање стратегија замјена и оправки, трошкова одржавања и оптимизације залиха. Упознавање са могућностима оптимизације система одржавања и примјене информационих система.

Исход учења

Савладавањем студијског програма овладава се неопходним знањима и вјештинама моделима, оптимизационим процедурама, упознавање са мјерном опремом, поставкама информационих система) за примјену у организацији система одржавања сложених техничких система.

Садржај предмета

Теоријска настава: Значај, организациони фактори и структура система одржавања. Поузданост техничких система – поузданост елемента до првог отказа. Емпиријско одређивање поузданости елемената и поузданост сложених система. Процес обнављања и стратегије замјена и оправки. Модели замјене. Категоризација радова и планирање радова на одржавању. Стандардни кварови и методе праћења стања машина. Методологија за тражење слабих мјеста. Трошкови одржавања. Резервни дјелови. Оптимизација залиха. Управљање залихама – детерминистички и стохастички модели. Одређивање показатеља рада система одржавања. Затворени систем опслуживања. Безбједност и здравље на раду. Прегледи и испитивања опреме за рад. Испитивање услова радне околине.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Позиција одржавања у организационој структури предузећа. Израчунавање поузданости до првог отказа. Поузданост сложених система – примјери редне, паралелне, пасивне паралелне и дјелимичне паралелне везе између елемената. Стратегије и модели замјене – примјери модела са и без дисконтног фактора и са потпуним и дјелимичним отписом. Ремонтна сложеност. Слаба мјеста. Управљање залихама – детерминистички и стохастички модели. Затворени систем теорије редова – модели са и без узајамне помоћи међу каналима за опслуживање). Безбједност и здравље на раду – практични примјери. Семинарски рад (Приказ организовања процеса одржавања: организациона структура, припрема послова одржавања у систему „човјек-машина-материјал-методе“, организовање техничке припреме одржавања, организовање оперативне припреме одржавања, економско-финансијски послови, организовање корективног/превентивног /инвестиционог одржавања, контрола квалитета у одржавању, организовање службе за техничку дијагностику). Лабораторијске вјежбе (Упознавање са могућностима имплементације модула одржавања у информациони систем предузећа).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са више конкретних техничких система, уз организовање стручне посјете истим на терену.

Литература
 1. Папић, Љ., Миловановић, З.: Одржавање и поузданост техничких система, Пријевор, 2007., 501 стр.
 2. Булатовић, М.: Одржавање и ефективност техничких система, Машински факултет, Подгорица, 2008.
 3. Levitt, J.: The Handbook of Maintenance Management, Industrial Press Inc, New York 1997.
 4. Wireman, T.: World Class Maintenance Management, Industrial Press Inc. New York 1990.
 5. Palmer, D.: Maintenance Planning and Scheduling Handbook, Mcgraw Hill, Boston, Massachusetts, 1999.
 6. Бугарић, У., Петровић, Д.: Моделирање система опслуживања, Машински факултет Београд, Београд, 2011.
 7. Baldin, A., Furlanetto, L., Roversi, A., Turco, F.: Приручник за одржавање индустријских постројења, Одржавање Машина и Опреме – ОМО, Београд, 1979.
 8. Вујановић, Н.: Теорија поузданости техничких система (друго допуњено издање), Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1990.
 9. Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to Operations Research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене семинарског задатка и извјештаја о посјети индустријском постројењу.

Похађање наставе 5 Колоквијуми I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинар 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама