Обрадни системи – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 4
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из подручја техничко-технолошких карактеристика обрадних система, њихове структуре и принципа рада.

Исход учења

Познавање склопова и компоненти обрадних система. Упућеност у концепције обрадних система и у њихов избор с обзиром на постављене и предвиђене производне задатке. Знање о расположивим ресурсима за усавршавање обрадних система.

Садржај предмета

Дефиниција и класификација обрадних система. Главне карактеристике обрадних система: геометријске, технолошке и експлоатационе. Испитивање обрадних система. Носећа структура обрадних система. Склоп главног вретена. Системи за вођење. Системи за аутоматску измјену алата. Системи за аутоматску измјену обрадака. Погонско-преносни системи. Мјерни системи. Помоћни системи. Управљачки системи. Обрадни системи новије генерације.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература
 1. Weck, M., Brecher, C. (2006): Werkzeugmaschinen: Konstruktion und Berechnung, Springer, Berlin
 2. Weck, M. (2005): Werkzeugmaschinen: Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer, Berlin
 3. Milberg, J. (1992): Werkzeugmaschinen – Grundlagen, Springer, Berlin
 4. Захар, С. (1997): Машине алатке 2, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађених и одбрањених пројектних задатака, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 2. Колоквијум 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 45
1. Колоквијум 15 Укупно 100

 

Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама