Обрада (процесирање) сигнала и слике
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 5
Наставници

Владимир Рисојевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Основна знања из дигиталне технике

Циљ изучавања предмета

Основни циљ овог предмета је стицање нових знања о обради и анализи сигнала и слике, те примјене у системима машинске визије.

Исход учења

По завршетку курса студенти ће посједовати теоријско и практично знање о савременим инжењерским рјешењима у области машинске визије.

Садржај предмета

Аналогна и дигитална обрада сигнала. Филтри, корелација и спектрална анализа. Машинске визија, основна идеја и намјена, основне компоненте, освјетљење. Оптичке компоненте, камере, предобрада слике, алгоритми за обраду слике, примјена. Обрада слике. Основни поступци аквизиције и обраде слике. Представљање слике. Утицај система за освјетљавање. Анализа различитих варијанти освјетљења и сензорских елемената. Обрада слике са нијансама сивог. Линеарни и нелинеарни поступци. Глобални и регионални поступци. Анализа и модификација хистограма. Обрада бинарне слике. Обрада слике у боји. Основни принципи визуалног управљања (сервоисања). Визуализација 3D волумена. Основни елементи стереовизије. Интелигентни системи за обраду 3D медицинских слика. Привидна стварност и употреба у медицини, географији и образовању.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичниог пројекта.

Литература
 1. Batchelor, B. G., Whelan, P. F.: Intelligent Vision Systems for Industry, Springer Verlag, London&Berlin, 1997.
 2. Ze-Nian Li, Drew, M. S.: Fundamentals of Multimedia, Pearson Prentice Hall, 2004.
 3. Mandal, M. K.: Multimedia Signals and Systems, Kluwer Academic Publishers, 2003.
 4. Guan, L., Kung, S. Y., Larsen, J.: Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, 2001.
 5. Furht, B., Smoliar, S. W., Zhang, H.: Video and Image Processing in Multimedia Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995.
Облици провјере знања

Кроз пројектни задатак студент рјешава практичан задатак примјене машинске визије код мјерних машина и робота. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области обраде сигнала и слике. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Пројект 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама