Обновљиви извори енергије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 45 + 45 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Петар Гвероредовни професор

Гордана Тицаванредни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ курса је упознавање, изучавање и коришћење обновљивих извора енергије. Курс треба да студентима да знања о основним концептима, принципима, потенцијалима и ограничењима обновљивих извора енергије. Упознавање са опремом, процесима трансформације у топлотну/електричну енергију и њиховом ефикасношћу.

Исход учења

Студенти ће бити оспособљени да идентификују и препознају основне појмове и принципе коришћења Обновљивих извора енергије (ОИЕ). формулишу и рјешавају сложене задатке из производње и складиштења енергије из обновљивих извора. Студенти ће бити оспособљени да разумију, повежу и објасне савремене проблеме коришћења ОИЕ који се односе на животну средину и друштво гледано из глобалне перспективе. Студенти ће бити оспособљени да направе основне техничке и економске прорачуне или конструишу елементе ОИЕ. Студенти ће бити способни да анализирају аспекте коришћења ОИЕ у практичном животу. Студент ће бити у могућности да интергрише техничке, економске и регулаторне аспекте коришћења обновљивих извора енергије, са циљем примјене у пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању система који су везани за практично коришћење ОИЕ и да формира финансијску пројекцију имплементације пројеката у области коришћења енергије обновљивих извора енергије. По завршетку курса студент ће бити у оспособљен да вреднује, одабере и препоручи најбоље техничко рјешење у конкретним ситуацијама примјене ОИЕ.

Садржај предмета

Увод, дефиниција појам и врсте ОИЕ. Потенцијал ОИЕ, код нас и у Свијету. Регулаторни оквир за ОИЕ. ЕУ и домаћи. Начин коришћења и могућности трансформације примарних у корисне облике енергије. Соларна енергија, потенцијал и основни појмови. Конверзија соларне енергије у топлотну и електричну енергију. Енергија вјетра, потенцијал и основни појмови. Конвертори енергије сунца, вјетра и воде у електричну енергију: теорија, модели и начини трансформације и функционисања. Трошкови електричне енергије добијени из ОИЕ. Енергија водотокова, потенцијал и основни појмови. Мале хидроелектране (МХЕ). Енергија биомасе потенцијал и основни појмови. Конверзија енергије биомасе у топлотну и електричну енергију. Биогорива. Горивне ћелије. Геотермална енергија, потенцијал и основни појмови. Конверзија геотермалне енергије у топлотну и електричну енергију. Топлотне пумпе. Енергија океана. Обновљиви извори енергије и животна средина.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација семинарског рада. Предвиђена је посјета инсталацијама које су базиране на ОИЕ.

 

Литература
 1. Gilbert Masters: Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
 2. Aldo V. da Rosa: Fundamentals of Renewable Energy Processes, Academic Press, 2005.
 3. Tushar K. Ghosh, Mark A. Prelas: Energy Resources and Systems Volume 1: Fundamentals and Non-Renewable Resources, Springer Netherlands, 2009.
 4. Tushar, K. Ghosh, Mark, A. Prelas: Energy Resources and Systems Volume 2: Renewable Resources, Springer Netherlands, 2011.
 5. Da Rosa: Fundamentals of renewable energy processes, Elsevier, 2009.
 6. Гверо, П., Миловановић, З., Кнежевић, Д., Тица, Г.: Обновљиви извори енергије. Скрипта.
Облици провјере знања

За одабрани енергетски систем, студент треба да изради пројекат или анализу конкретног постројења на бази ОИЕ за производњу топлотне/електричне енергије. Колоквији се полаже у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама